کلینیک هیپنوتیزم

خدمات تخصصی کلینیک هیپنوتیزم دکتر بهشتیان

سابلمینال تقویت هیپنوتیزم پذیری

آموزش خود هیپنوتیزم

روانشناس بد

هیپنوتیزم درمانی

کلینیک هیپنوتیزم دکتر بهشتیان مرکز تخصصی ارایه خدمات مختلف روانشناسی و هیپنوتیزم  است.

خدمات کلینیک هیپنوتیزم 

هیپنوتراپی (هیپنوتیزم درمانی) فردی 

هیپنوتراپی گروهی 

دوره های آموززش غیرحضوری خود هیپنوتیزم 

دوره تخصصی آموزش هیپنوتراپی 

دوره های غیرحضوری درمان مشکلات مختلف به کمک هیپنوتیزم 

 

چرا کلینیک هیپنوتیزم  دکتر بهشتیان 

دکتر بهشتیان مخترع دستگاه BWS ویژه هیپنوتیزم  سریع 

تربیت بیش از 700 هیپنوتیزم درمانگر 

تجربه بیش از 20 هیپنوتیزم درمانی 

اولین پژوهشگر هیپنوتیزم  بالینی در ایران 

ارایه راهکاری درمانی بر اساس آخرین یافته های پژوهشی 

دیدگاهتان را بنویسید