30%
تخفیف

سابلیمینال ترس از ارتفاع (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال ترس از ارتفاع، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال ترس از مرگ (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال ترس از مرگ، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک…

185,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال تقویت کننده (بوستر) (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال تقویت کننده، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک فایل…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال رفع احساس ناامنی (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال رفع احساس ناامنی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک…

250,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال رهایی از ترس از عدم پذیرش (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره رهایی از ترس از عدم پذیرش ، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از آب (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از آب، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از پرواز (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از پرواز، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از تاریکی (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از تاریکی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از خون (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از خون، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از دندانپزشکی (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از دندانپزشکی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از رانندگی (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از رانندگی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از سگ (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از سگ، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از سوسک و خزندگان (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از سوسک و خزندگان، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از فضای بسته (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از فضای بسته ، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از گربه (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از گربه، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

185,000 تومان