سابلیمینال خواننده موفق

لطفا قبل از تهیه دوره فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید. در این فایل صوتی به 12 سئوال…

65,000 تومان

سابلیمینال هنرپیشه موفق

لطفا قبل از تهیه دوره فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید. در این فایل صوتی به 12 سئوال…

65,000 تومان

سابلیمینال یادگیری پیانو (پیانیست حرفه ای)

لطفا قبل از تهیه دوره فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید. در این فایل صوتی به 12 سئوال…

65,000 تومان

سابلیمینال یادگیری گیتار (گیتاریست حرفه ای)

لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال یادگیری گیتار فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک فایل صوتی سابلیمینال)…

65,000 تومان

سابلیمینال یادگیری ویولن (ویلونیست حرفه ای)

لطفا قبل از تهیه دوره، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک فایل صوتی سابلیمینال) . در این…

65,000 تومان