50%
تخفیف

تقویت کننده (بوستر) سابلیمینال (دوره 8 هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه این دوره، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک فایل صوتی سابلیمینال)…

125,000 تومان
50%
تخفیف

سابلیمینال افزایش قدرت بدنی (دوره 8 هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه این دوره، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک فایل صوتی سابلیمینال)…

100,000 تومان
50%
تخفیف

سابلیمینال افزایش میل و اراده در ورزش (دوره 8 هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه این دوره، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک فایل صوتی سابلیمینال)…

100,000 تومان
50%
تخفیف

سابلیمینال پیشرفت در بدنسازی و فیتنس (دوره 8 هفته ای)

پژوهش های انجام در زمینه اثر مثبت سابلیمینال بر عملکرد ورزشی را از اینجا می تونید مطالعه کنید. دوست عزیزم…

100,000 تومان
50%
تخفیف

سابلیمینال پیشرفت در بسکتبال (بسکتبالیست حرفه ای) (دوره 8 هفته ای)

پژوهش های انجام در زمینه اثر مثبت سابلیمینال بر عملکرد ورزشی را از اینجا می تونید مطالعه کنید. دوست عزیزم…

100,000 تومان
50%
تخفیف

سابلیمینال پیشرفت در تکواندو (رزمی کار حرفه ای) (دوره 8 هفته ای)

پژوهش های انجام در زمینه اثر مثبت سابلیمینال بر عملکرد ورزشی را از اینجا می تونید مطالعه کنید. دوست عزیزم…

100,000 تومان
50%
تخفیف

سابلیمینال پیشرفت در جودو (دوره 8 هفته ای)

پژوهش های انجام در زمینه اثر مثبت سابلیمینال بر عملکرد ورزشی را از اینجا می تونید مطالعه کنید. دوست عزیزم…

100,000 تومان
50%
تخفیف

سابلیمینال پیشرفت در ژیمیناستیک (ژیمناست حرفه ای) (دوره 8 هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه این دوره، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک فایل صوتی سابلیمینال)…

100,000 تومان
50%
تخفیف

سابلیمینال پیشرفت در شطرنج (شطرنج باز حرفه ای) (دوره 8 هفته ای)

پژوهش های انجام شده در زمینه اثر مثبت سابلیمینال بر عملکرد ورزشی را از اینجا می تونید مطالعه کنید. دوست…

100,000 تومان
50%
تخفیف

سابلیمینال پیشرفت در شنا (شناگر حرفه ای) (دوره 8 هفته ای)

پژوهش های انجام در زمینه اثر مثبت سابلیمینال بر عملکرد ورزشی را از اینجا می تونید مطالعه کنید. دوست عزیزم…

100,000 تومان
50%
تخفیف

سابلیمینال پیشرفت در فوتبال (فوتبالیست حرفه ای) (دوره 8 هفته ای)

پژوهش های انجام در زمینه اثر مثبت سابلیمینال بر عملکرد ورزشی را از اینجا می تونید مطالعه کنید. دوست عزیزم…

100,000 تومان
50%
تخفیف

سابلیمینال پیشرفت در کاراته (رزمی کار حرفه ای) (دوره 8 هفته ای)

پژوهش های انجام در زمینه اثر مثبت سابلیمینال بر عملکرد ورزشی را از اینجا می تونید مطالعه کنید. دوست عزیزم…

100,000 تومان
50%
تخفیف

سابلیمینال پیشرفت در کشتی (کشتی گیر حرفه ای) (دوره 8 هفته ای)

پژوهش های انجام در زمینه اثر مثبت سابلیمینال بر عملکرد ورزشی را از اینجا می تونید مطالعه کنید. دوست عزیزم…

100,000 تومان
50%
تخفیف

سابلیمینال پیشرفت در کونگ فو (رزمی کار حرفه ای) (دوره 8 هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه این دوره، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک فایل صوتی سابلیمینال)…

100,000 تومان
50%
تخفیف

سابلیمینال پیشرفت در والیبال (والیبالیست حرفه ای) (دوره 8 هفته ای)

پژوهش های انجام در زمینه اثر مثبت سابلیمینال بر عملکرد ورزشی را از اینجا می تونید مطالعه کنید. دوست عزیزم…

100,000 تومان
50%
تخفیف

سابلیمینال موفقیت در مسابقات (دوره 8 هفته ای)

پژوهش های انجام شده در زمینه اثر مثبت سابلیمینال بر عملکرد ورزشی را از اینجا می تونید مطالعه کنید. دوست…

100,000 تومان