Name
Email
1. 
آنچه بیش از همه در زندگی خود می خواهم این است که:

2. 
دوست دارم:

3. 
وقتی شادتر هستم که :

4. 
اغلب اوقات خیلی در این فکرم که:

5. 
هدف زندگی من این است که :

6. 
دوست دارم آنهایی را تحسین کنم که:

7. 
می خواهم بدانم:

8. 
قبل از شروع یک کار سخت

9. 
عادت من این است که :

10. 
کاش می توانستم همیشه:

11. 
احساس ناراحتی می کنم وقتی که:

12. 
می خواهم کار را:

13. 
دوست دارم:

14. 
معمولاً فکر می کنم که باید:

15. 
دوست دارم:

16. 
من دوست دارم که :

17. 
من همیشه آماده ام که :

18. 
مطمئن هستم که طی پنج سال آینده:

19. 
می خواهم که:

20. 
من چیزهایی را دوست دارم که :

21. 
وقتی رضایت خاطر بیشتری می یابم که:

22. 
ترجیح می دهم که:

23. 
خالصانه اعتقاد دارم که :

24. 
دوست دارم که این طور باشم:

25. 
وقتی خوشحال ترم که:

26. 
احساس می کنم:

27. 
معمولاً این گونه توصیف می شوم:

28. 
در عمق وجودم می خواهم:

29. 
ضمن کار در گروه مایلم که :

30. 
خود را بهتر از کسانی می دانم که:

31. 
من از :

32. 
به عقیده من:

33. 
معمولاً من

34. 
من در بیشتر موقعیت های اجتماعی

35. 
دوست دارم:

36. 
تمایل حقیقی من این است که:

37. 
می خواهم آنقدر توانمند شوم که :

38. 
من:

39. 
معمولاً دوست دارم:

40. 
من دوری می کنم:

41. 
دوست دارم که دیگران مرا اینگونه بدانند:

42. 
من احساس خوبی دارم زمانی که :

43. 
توانایی ام را با این جمله ارزشیابی می کنم.

44. 
من این طور هستم:

45. 
من این طور هستم:

46. 
من مضطرب هستم به خاطر:

47. 
من ناراحتی هارا تحمل می کنم چون :

48. 
من:

49. 
معتقدم که برای شادی وخوشبختی باید:

50. 
می خواهم هر کاری را بعهده بگیرم: