خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
سوال 1

2. 
سوال 2

3. 
سوال 3

4. 
سوال 4

5. 
سوال 5

6. 
سوال 6

7. 
سوال 7

8. 
سوال 8

9. 
سوال 9

10. 
سوال 10

11. 
سوال 11

12. 
سوال 12

13. 
سوال 13

14. 
سوال 14

15. 
سوال 15

16. 
سوال 16

17. 
سوال 17

18. 
سوال 18

19. 
سوال 19

20. 
سوال 20

21. 
سوال 21