45%
تخفیف

تست آینده نگری منفی

تعداد انجام ۲۴۶۱ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدق تست آینده نگری منفی ارزیابی…

27,500 تومان
45%
تخفیف

تست اجتناب یانگ

تعداد انجام ۵۹۷۴ تعداد سئوالات ۴۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اجتناب ارزیابی میزان راهبرد…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست احساس تنهایی

تعداد انجام ۳۷۵۴ تعداد سئوالات ۲۴ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست احساس تنهایی ارزیابی میزان…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست احساس تنهایی

تعداد انجام ۶۳۴۵ تعداد سئوالات ۳۸ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف احساس تنهایی ارزیابی میزان احساس…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست احساس تنهایی

تعداد انجام ۵۳۱۳ تعداد سئوالات ۱۶ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست احساس تنهایی ارزیابی میزان…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست احساس غربت

تعداد انجام ۷۵۱۲ تعداد سئوالات ۳۶ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست احساس غربت ارزیاب میزان…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست احساس گناه

تعداد انجام ۳۵۵۲ تعداد سئوالات ۴۴ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان احساس گناه این احساس می تواند…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست اختلال استرس پس از سانحه(PTSD)

تعداد انجام ۶۰۲۶ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اختلال پس از سانحه…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست اختلال خواب

تعداد انجام ۷۶۸۶ تعداد سئوالات ۱۷ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اختلال خواب ارزیابی میزان…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست اختلالات روانی SCL-90

تعداد انجام ۹۷۵۸ تعداد سئوالات ۹۰ سئوال زمان مورد نیاز ۲۵دقیقه رده سنی بزرگسالان تست اختلالات روانی SCL-90 اختلال شخصیت…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست استاندارد رضایت جنسی زنان

تعداد انجام ۳۳۷۵ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست رضایت جنسی زنان ارزیابی…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست استرس ارزیابی دگرگونی های زندگی

تعداد انجام ۶۶۲۱ تعداد سئوالات ۴۱ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست ارزیابی استرس های روزمره…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست استرس سبک زندگی

تعداد انجام ۸۵۵۱ تعداد سئوالات ۲۲ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست استرس سبک زندگی ارزیابی…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست اضطراب

تعداد انجام ۹۲۲۰ تعداد سئوالات ۲۱ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان سئوالات تست اضطراب هدف تست اضطراب…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست اضطراب اجتماعی

تعداد انجام ۹۱۶۹ تعداد سئوالات ۱۷ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان اختلال اضطراب اجتماعی (SAD) یا هراس…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست اضطراب امتحان

تعداد انجام ۷۴۵۴ تعداد سئوالات ۱۰ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اضطراب امتحان ارزیابی میزان…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست اضطراب حاملگی

تعداد انجام ۴۳۱۵ تعداد سئوالات ۱۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه ۵ رده سنی بزرگسالان هدف تست اضطراب حاملگی ارزیابی…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست اضطراب سلامتی

تعداد انجام ۴۳۵۱ تعداد سئوالات ۱۸ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان اضطراب سلامتی (هیپوکندری) خود بیمار انگاری…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست اضطراب وجودی

تعداد انجام ۵۸۶۴ تعداد سئوالات ۳۲ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست اضطراب وجودی ارزیابی میزان…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست اعتیاد به اینترنت

تعداد انجام ۴۶۸۱ تعداد سئوالات ۲۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان اعتیاد به اینترنت چیست؟ اعتیاد به…

55,000 تومان
تست افسردگی کودکان و نوجوانان
45%
تخفیف

تست افسردگی کودکان و نوجوانان

تعداد انجام ۸۵۶۲ تعداد سئوالات ۲۱ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی کودک و نوجوان پرسشنامه‌ی افسردگی کدوکان و…

55,000 تومان
تست افکار خودکشی
45%
تخفیف

تست افکار خودکشی بک

تعداد انجام ۶۶۲۴ تعداد سئوالات ۱۹ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست افکار خودکشی ارزیابی میزان…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست امید به زندگی

تعداد انجام ۵۰۶۳ تعداد سئوالات ۱۲ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست امید به زندگی ارزیابی…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست امید میلر

تعداد انجام ۵۳۱۶ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست امید ارزیابی میزان امید…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست بحران هویت

تعداد انجام ۶۶۹۸ تعداد سئوالات ۱۰ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان پرسشنامه‌ی بحران هویت، یک مقیاس مداد-کاغذی…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست بیش فعالی بزرگسالان

تعداد انجام ۳۶۵۹ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست پیش فعالی بزرگسالان ارزیابی…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست پرخاشگری

تعداد انجام ۴۹۷۵ تعداد سئوالات ۲۹ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان این پرسشنامه ۲۹ سوالی چهار جنبه…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست پرخاشگری AGQ

تعداد انجام ۴۴۲۱ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان این پرسشنامه مشتمل بر ۳۰ ماده…

55,000 تومان
45%
تخفیف
55,000 تومان
45%
تخفیف

تست تایید خویشتن – راتوس

تعداد انجام ۵۷۴۵ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان سطح متوسط تأیید خویشتن کاملاٌ معتبر…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست ترس از موفقیت

تعداد انجام ۵۶۸۷۷ تعداد سئوالات ۲۹ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان ترس از موفقیت برای برخی اسخاص…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست تشخیص اختلال دو قطبی

تعداد انجام ۸۰۲۱ تعداد سئوالات ۱۹ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست تشخیص اختلال دو قطبی…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست تشخیصی واژینیسموس

تعداد انجام ۳۵۱۲ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست تشخیص واژینیسموس ارزیابی سنجش…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست تکانشگری

تعداد انجام ۶۳۷۹ تعداد سئوالات ۲۳ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست تکانشگری ارزیابی میزان تکانشگری…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست تکنوفوبیا (ترس از تکنولوژی)

تعداد انجام ۷۵۲۶ تعداد سئوالات ۱۴ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان تکنوفوبیا (هراس از تکنولوژی) چیست؟ تکنوفوبیا،…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست جرات ورزی

تعداد انجام ۲۹۴۵ تعداد سئوالات ۱۸ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست جرات ورزی ارزیابی میزان…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست حساسیت به طرد و غفلت عاطفی

تعداد انجام ۶۲۹۳ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان حساسیت به طرد شدن چیست ؟  بااینکه…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست خود افشاسازی

تعداد انجام ۲۴۶۸ تعداد سئوالات ۱۲ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان تاثیر خودافشاگری بر روابط آیا شما…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست خود بیمارانگاری

تعداد انجام ۳۷۷۲ تعداد سئوالات ۳۶ سئوال زمان مورد نیاز ۱۵دقیقه رده سنی بزرگسالان   اگر تست را تکمیل کردید…

55,000 تومان
45%
تخفیف

تست خود دلسوزی

تعداد انجام ۳۱۱۸ تعداد سئوالات ۲۶ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان   اگر تست را تکمیل کردید…

55,000 تومان