50%
تخفیف

تست خودشکوفایی

تعداد انجام ۵۲۶۳ تعداد سئوالات ۸ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان انسان‌ها برای خودشکوفایی، یک نیاز هشیار…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست خوش بینی (جهت گیری زندگی)

تعداد انجام ۷۹۳۴ تعداد سئوالات ۱۰ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست خوش بینی (جهت گیری…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست درماندگی آموخته شده

تعداد انجام ۳۵۶۱ تعداد سئوالات ۲۷ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان   اگر تست را تکمیل کردید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست درون گرایی – برون گرایی

تعداد انجام ۸۶۲۳ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف این پرسشنامه ۵۰ سوالی این…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست دشواری در بروز هیجانات (آلکسیتیمیا)

تعداد انجام ۳۷۵۸ تعداد سئوالات ۲۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست دشواری در بروز هیجانات…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست راهبردهای مقابله ای

تعداد انجام ۵۰۸۷ تعداد سئوالات ۶۶ سئوال زمان مورد نیاز ۲۰دقیقه رده سنی بزرگسالان   اگر تست را تکمیل کردید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست رضایت از بدن

تعداد انجام ۹۳۴۵ تعداد سئوالات ۲۲ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست رضایت از بدن ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست سنجش اعتماد اجتماعی

تعداد انجام ۲۸۴۵ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان   اگر تست را تکمیل کردید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست شاخص عملکرد نعوظ

تعداد انجام ۱۹۹۶ تعداد سئوالات ۱۴ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان   اگر تست را تکمیل کردید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست شخصیت خودشیفته

تعداد انجام ۵۹۳۲ تعداد سئوالات ۴۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان شخصیت خود شیفته چیست ؟ امروزه…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست شرم درونی شده

تعداد انجام ۴۹۷۵ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان شرم چیست؟ افرادی که احساس شرم می…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست شفقت به خود

تعداد انجام ۶۶۳۱ تعداد سئوالات ۱۲ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان شفقت ورزی به خود شفقت و…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست شکیبایی

تعداد انجام ۳۵۶۸ تعداد سئوالات ۲۹ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست شکیبایی ارزیابی میزان شکیبایی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست صبر

تعداد انجام ۲۵۶۱ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان   اگر تست را تکمیل کردید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست عزت نفس آیزنک

تعداد انجام ۶۲۳۸ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست عزت نفس ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست عزت نفس بدنی- ظاهری

تعداد انجام ۷۵۲۲ تعداد سئوالات ۱۲ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان تصویر بدن چیست؟ تصویر بدن به…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست عزت نفس بهشتیان

تعداد انجام ۵۷۱۴ تعداد سئوالات ۵۸ سئوال زمان مورد نیاز ۲۰دقیقه رده سنی بزرگسالان عزت نفس چیست؟ در روانشناسی، کلمه…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست عزت نفس روزنبرگ

تعداد انجام ۴۳۲۵ تعداد سئوالات ۱۰ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان عزت نفس، یعنی نظر شخص درباره‌ی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست فاجعه سازی درد

تعداد انجام ۳۶۴۸ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست فاجعه سازی درد ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست قدرت تخیل

تعداد انجام ۳۶۴۶ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست قدرت تخیل ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست کمرویی

تعداد انجام ۳۱۸۵ تعداد سئوالات ۴۴ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست کمرویی ارزیابی سنجش میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست مردانگی زنانگی

تعداد انجام ۲۳۵۴ تعداد سئوالات ۵۰ سئوال زمان مورد نیاز ۲۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست مردانگی زنانگی (مردان) ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست منبع کنترل

تعداد انجام ۶۳۵۹ تعداد سئوالات ۴۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان منظور از منبع کنترل یعنی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست میزان ابراز جنسی

تعداد انجام ۴۸۴۲ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست میزان ابراز تمایل جنسی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست میزان تمایل جنسی

تعداد انجام ۸۸۱۴ تعداد سئوالات ۲۵ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان پرسشنامه تمایل جنسی هالبرت در سال…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نا امیدی بک

تعداد انجام ۳۱۳۶ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست نا امیدی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست ناراحتی از موفقیت

تعداد انجام ۶۹۳۷ تعداد سئوالات ۱۴ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست احساس ناراحتی از موفقیت…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نشانه های پیش از قاعدگی (PMS)

تعداد انجام ۷۳۵۶ تعداد سئوالات ۱۹ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان سندرم پیش از قاعدگی یا PMS و راه…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نشخوار ذهنی افسرده ساز

تعداد انجام ۷۱۲۶ تعداد سئوالات ۳۹ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان ۱۰ نکته برای جلوگیری از نشخوار…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نشخوار فکری

تعداد انجام ۲۶۶۸ تعداد سئوالات ۲۲ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان   اگر تست را تکمیل کردید…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست نگرانی در مورد وزن و رژیم غذایی

تعداد انجام ۲۵۵۹ تعداد سئوالات ۱۴ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست نگرانی در مورد وزن…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست همدلی (کودک و نوجوان)

تعداد انجام ۳۷۷۴ تعداد سئوالات ۱۸ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی کودک و نوجوان هدف تست همدلی (…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هوش هیجانی بار-آن

تعداد انجام ۳۴۴۱ تعداد سئوالات ۹۰ سئوال زمان مورد نیاز ۲۵ دقیقه رده سنی بزرگسالان اگر بخواهیم هوش هیجانی را…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هیجان خواهی آرنت

تعداد انجام ۵۸۸۹ تعداد سئوالات ۲۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست هیجان خواهی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست هیجان خواهی زاکرمن

تعداد انجام ۳۹۲۴ تعداد سئوالات ۴۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست هیجان خواهی ارزیابی میزان…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست وابستگی به موبایل

تعداد انجام ۲۰۷۴ تعداد سئوالات ۲۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست وابستگی به موبایل ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست وسواس فکری مادزلی

تعداد انجام ۲۱۹۰ تعداد سئوالات ۳۰ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان وسواس فکری به یک فکر، ایده…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست وسواس مرگ

تعداد انجام ۷۵۳۹ تعداد سئوالات ۱۵ سئوال زمان مورد نیاز ۵دقیقه رده سنی بزرگسالان ترس از مرگ یا تاناتوفوبیا تاناتوفوبیا نوعی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تست ولع به غذا

تعداد انجام ۳۶۴۸ تعداد سئوالات ۳۹ سئوال زمان مورد نیاز ۱۰دقیقه رده سنی بزرگسالان هدف تست ولع به غذا ارزیابی…

50,000 تومان
50%
تخفیف

تله های زندگی (۱۸ طرحواره ناسازگار) + تست طرحواره آنلاین

تعداد انجام ۹۶۸۷ تعداد سئوالات ۲۳۲ سئوال زمان مورد نیاز ۶۰دقیقه رده سنی بزرگسالان تله های زندگی یا طرحواره های…

50,000 تومان