Name
Email
1. 
دلتنگ شدن برای خانواده.

2. 
دلتنگ شدن برای والدین.

3. 
داشتن شوق برای برگشتن به خانه .

4. 
به هنگام سختی خواهان تماس داشتن با خانواده.

5. 
در گذشته چقدر دلتنگ خانواده شده اید؟

6. 
دلتنگ شدن خانه .

7. 
در 4 هفته گذشته چقدر دلتنگ خانه شده اید؟

8. 
احساس اینکه خانواده دلتنگ شماست .

9. 
دلتنگی برای کسانی که به انها اعتماد دارید و می توانید با آنها حرف بزنید .

10. 
در بدترین حالت با چه شدتی دلتنگ خانه شده اید ؟

11. 
دلتنگ شدن برای محیطی صمیمی و مورد اعتماد .

12. 
وقتی از خواب بیدار می شوید دوست دارید در موقعیت قدیمی باشید.

13. 
دلتنگی برای عطر و بوی یک همسایه قدیمی.

14. 
دلتنگ خانه قدیمی شدن .

15. 
راحت تر بودن در موقعیت قدیمی نسبت به موقعیت جدید.

16. 
دلتنگ مغازه ها، کوچه و خیابان محله قدمی بودن.

17. 
دلتنگ نزدیکی و صمیمیت همسایه قدیمی بودن.

18. 
اغلب میل برگشت به دیار قدیمی.

19. 
موقعیت و زمان قدیمی بهتر از موقعیت و زمان فعلی بود.

20. 
همواره در آرزوی این بودن که همه چیز طبق معمول رسوم پیش بود.

21. 
احساس انزوا کردن در دنیا .

22. 
احساس تنهایی کردن.

23. 
احساس اینکه کسی مرا دوست ندارد.

24. 
همواره به گذشته فکر کردن.

25. 
رویاپردازی در مورد یک موقعیت قدیمی .

26. 
احساس بی ریشگی کردن.

27. 
داشتن احساسی ناخوشایند در یک موقعیت جدید.

28. 
احساس سردرگمی کردن در یک موقعیت جدید.

29. 
دشواری در سازگار شدن با یک موقعیت جدید.

30. 
دشواری در پذیرش امور روزمره جدید .

31. 
فرار از یک مکان جدید.

32. 
دشواری در عادت کردن به رسوم جدید .

33. 
اضطراب داشتن از بابت اینکه دوستی نتواند بلافاصله به کمک بیاید .

34. 
داشتن شوق دیدن موقعیت های آشنا

35. 
دلتنگی برای دوست، نامزد یا همسر .

36. 
گشتن به دنبال چهره های آشنا