Name
Email
1. 
چیزهایی در مورد من وجود دارد که والدینم آنها را نمی دانند.

2. 
آرزو دارم والدینم بفهمند من واقعا چه کسی هستم .

3. 
چناچه والدینم بدانند وقتی با آنها نیستم چگونه هستم، تعجب خواهند کرد .

4. 
وقتی پدر یا مادر شدم متفاوت از والدینم رفتار خواهم کرد .

5. 
بهتر است بچه ها برای مشورت، به بهترین دوست خود مراجعه کنند تا والدینشان .

6. 
وقتی کار اشتباهی انجام می می دهم، برای درست کردنش به والدین متوسل نمی شوم .

7. 
عقایدی متفاوت از والدینم دارم .

8. 
در تصمیم گیری هایم حتما پدر و مادرم دخالت می کنند .

9. 
سعی می کنم همان عقایدی را که والدینم دارند، من هم داشته باشم .

10. 
من و والدینم در همه چیز با هم موافق هستیم .

11. 
در هر اختلافی با والدینم، همیشه حق با پدر و مادرم هست .

12. 
وقتی پدر یا مادر شدم تصمیم دارم به شیوه متفاوت از شیوه ای که والدینم مرا تربیت کرده اند بچه هایم را تربیت کنم

13. 
پدر و مادرم خود را الگوی بسیار مناسبی برای زندگی من می دانند.