30%
تخفیف

سابلیمینال سلامت عاطفی (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال سلامت عاطفی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک فایل…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال سنتور (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال سنتور، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک فایل صوتی…

185,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال شخصیت کاریزماتیک (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال شخصیت کاریزماتیک، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک فایل…

250,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال شخصیت گرم و صمیمی (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال شخصیت گرم و صمیمی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال شفا از بیماری ها (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال شفا از بیماری ها، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال شکرگزاری (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال شکرگزاری، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک فایل صوتی…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال شنونده خوب (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال شنونده خوب، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک فایل…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال صلح درونی و بیرونی (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال صلح درونی و بیرونی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال طر احی (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال طراحی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک فایل صوتی…

185,000 تومان
50%
تخفیف

سابلیمینال علاقه به نماز و عبادت (دوره ۴ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال علاقه به نماز و عبادت، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

10,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر افسردگی (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر افسردگی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک…

250,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از آب (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از آب، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از پرواز (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از پرواز، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از تاریکی (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از تاریکی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از خون (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از خون، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از دندانپزشکی (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از دندانپزشکی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از رانندگی (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از رانندگی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از سگ (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از سگ، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از سوسک و خزندگان (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از سوسک و خزندگان، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از فضای بسته (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از فضای بسته ، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر ترس از گربه (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر ترس از گربه، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

185,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله آسیب پذیری (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله آسیب پذیری، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله آمیختگی و چسبندگی عاطفی (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله آمیختگی و چسبندگی عاطفی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله اطاعت (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله اطاعت، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله انزوای اجتماعی (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله انزوای اجتماعی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله بازداری هیجانی (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله بازداری هیجانی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله بدبینی (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله بدبینی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله بی اعتمادی (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله بی اعتمادی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله تایید طلبی (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله تایید طلبی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله تنبیه و خودانتقادی (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله تنبیه و خودانتقادی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله خودشیفتگی (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله خودشیفتگی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله خودکنترلی ناکافی (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله خود کنترلی ناکافی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله رهاشدگی (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله رهاشدگی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله شرم و خجالت (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله نقص و شرم، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله شکست (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله شکست، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله کمال گرایی (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله کمال گرایی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله مهرطلبی (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله مهر طلبی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش…

250,000 تومان
31%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تله وابستگی (دوره ۱۲ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تله وابستگی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید…

250,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر تنبلی (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه دوره سابلیمینال غلبه بر تنهایی، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک…

185,000 تومان
30%
تخفیف

سابلیمینال غلبه بر کمال گرایی (دوره ۸ هفته ای)

دوست عزیزم لطفا قبل از تهیه این دوره، فایل صوتی مربوط به سابلیمینال را گوش کنید (لینک فایل صوتی سابلیمینال)…

185,000 تومان