خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
هر چند وقت یکبار کار خود را به خانه می‌برید؟

2. 
در طول یک روز چند نفر کار شما قطع می‌کنند؟

3. 
در هفته چند ساعت از وقت خود را صرف فعالیت‌هایی غیر کاری (مانند تفریح، ورزش، امور اجتماعی و غیره) می‌کنید؟

4. 
در روز چه مدت از وقت کاری خود را صرف مراودات اجتماعی (مانند وقت استراحت یا صرف چای، صرف ناهار، بازدید طولانی مدت با دیگران) می‌کنید؟

5. 
چند بخش مجزا از کار معمولاً در طول روز روی میز شما قرار دارد؟

6. 
چه مقدار از کار خود را تفویض می‌کنید؟

7. 
در طول روز چند بار با دیگران به صورت تک به تک در مورد انجام کار صحبت می‌کنید؟

8. 
در طول هفته چند ساعت را با دیگر کارکنان صرف آموزش و توسعه کاری می‌کنید؟

9. 
در طول روز چند بار تصمیم‌گیری‌ها را به تعویق می‌اندازید؟

10. 
در طول روز چند بار به یک برگ کاغذ دست می‌زنید پیش از آنکه کار مربوط به آن را انجام دهید؟

11. 
هر چند وقت یکبار موعدهای کاری خود را تمدید می‌کنید؟

12. 
کارهای همراه با جزئیات را چگونه انجام می‌دهید؟

13. 
هر چند وقت یک بار اهداف فردی و اهداف واحد سازمانی را با زیردستانتان تنظیم و بازنگری می‌کنید؟

14. 
هر چند وقت یکبار یک لیست «انجام کارها» تهیه می‌کنید و آن را اولویت بندی می‌کنید؟

15. 
چه مقدار از کارتان را انجام می‌دهید (به دلیل اینکه واقعاً می‌خواهید آن را انجام دهید)؟