تدریس و کارگاههای آموزشی

نام کارگاهسال برگزاریمحل برگزاریتعداد

دوره

مخاطبین
خود هیپنوتیزم۱۳۸۳ – تاکنوندانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کرج،

دانشگاه پیام نور، موسسه آموزش عالی نگین، مرکز مشاوره بهار

۷۳عموم مردم
هیپنوتراپی ۱و۲و۳۱۳۸۵ – تاکنوندانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کرج،

دانشگاه پیام نور، موسسه آموزش عالی نگین، مرکز مشاوره بهار

۲۹روانشناسان و مشاوران
شناخت درمانی ۱و۲و۳۱۳۸۹ – تاکنوندانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کرج،

دانشگاه پیام نور، موسسه آموزش عالی نگین، مرکز مشاوره بهار

۱۲روانشناسان و مشاوران
زبان بدن۱۳۸۳ – تاکنوندانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کرج،

دانشگاه پیام نور، موسسه آموزش عالی نگین، مرکز مشاوره بهار

۳۱روانشناسان و مشاوران
NLP و موفقیت۱۳۸۳ – تاکنونشهرهای تهران، اصفهان، یزد، کرج، اراک و ….۳۷عموم مردم
NLP و کاربردهای آن در روان درمانی۱۳۸۷ – تاکنوندانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کرج،

دانشگاه پیام نور، موسسه آموزش عالی نگین، مرکز مشاوره بهار

۱۴روانشناسان و مشاوران
ریلکسیشین۱۳۸۷ – تاکنوندانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کرج، دانشگاه پیام نور، موسسه آموزش عالی نگین، مرکز مشاوره بهار۴۹عموم مردم
کاربرد ریلکسیشین درروانشناسی۱۳۸۷ – تاکنوندانشگاه اراک، دانشگاه یزد، دانشگاه کرج، دانشگاه پیام نور،

موسسه آموزش عالی نگین، مرکز مشاوره بهار

۱۶روانشناسان و مشاوران
آموزش زبان اشاره۱۳۹۰ – تاکنونموسسه آموزش عالی نگین، مرکز مشاوره بهار۸عموم مردم
آموزش روابط جنسی۱۳۸۷ – تاکنونفرهنگسرای خانواده۱۳عموم مردم
آموزش پیش از ازدواج۱۳۸۷ – تاکنونفرهنگسرای خانواده، مرکز مشاوره۲۴روانشناسان و مشاوران
آموزش مهارت های ارتباطی به

زوج ها

۱۳۸۷ – تاکنونفرهنگسرای خانواده، فرهنگسرای معرفت، مرکز مشاوره بهار۹روانشناسان و مشاوران
 درمان اختلالات جنسی۱۳۸۷ – تاکنوندانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه یزد، دانشگاه پیام نور۴روانشناسان و مشاوران
 تشخیص اختلالات روانشناختی۱۳۸۷ – تاکنوندانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کرج،

دانشگاه پیام نور

۷روانشناسان و مشاوران
 درمان شناختی رفتاری وسواس۱۳۸۷ – تاکنوندانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کرج،

دانشگاه پیام نور

۶روانشناسان و مشاوران
درمان شناختی رفتاری هراس اجتماعی۱۳۸۷ – تاکنوندانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کرج،

دانشگاه پیام نور

۳روانشناسان و مشاوران
 درمان شناختی رفتاری هراس۱۳۸۷ – تاکنوندانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کرج،

دانشگاه پیام نور

۲روانشناسان و مشاوران
درمان شناختی رفتاری پانیک۱۳۸۷ – تاکنوندانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کرج،

دانشگاه پیام نور

۲روانشناسان و مشاوران
درمان شناختی رفتاری وسواس۱۳۸۷ – تاکنوندانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کرج،

دانشگاه پیام نور

۳روانشناسان و مشاوران
 روان درمانی پویشی کوتاه مدت۱۳۸۸ – تاکنوندانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کرج،

دانشگاه پیام نور

۱۲روانشناسان و مشاوران
 مقدمات روانکاوی۱۳۸۸ – تاکنوندانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کرج،

دانشگاه پیام نور

۹روانشناسان و مشاوران
زوج درمانی شناختی رفتاری۱۳۸۶ – تاکنون دانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کرج، دانشگاه پیام نور۱۰روانشناسان و مشاوران
 کاربرد آزمون های روانشناسی

در مشاوره ازدواج

۱۳۸۹ – تاکنوندانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه اراک، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کرج،

دانشگاه پیام نور

۸روانشناسان و مشاوران
مدیریت استرس۱۳۹۵-۱۳۹۷مرکز آموزش قوه قضاییه۱۶کارمندان و مدیران
مدیریت خشم۱۳۹۵-۱۳۹۷مرکز آموزش قوه قضاییه۱۶کارمندان و مدیران
مدیریت زمان۱۳۹۵-۱۳۹۷مرکز آموزش قوه قضاییه۱۶کارمندان و مدیران
مهارت های ارتباطی۱۳۹۵-۱۳۹۷مرکز آموزش قوه قضاییه۱۶کارمندان و مدیران

سوابق تدریس دانشگاهی

 

نام درسمقطعنام دانشگاهسالهای تدریس
رفتار درمانیکارشناسی ارشدعلامه طباطبایی۱۳۹۰-۱۳۹۵
نظریه های روان درمانی پیشرفتهکارشناسی ارشدعلامه طباطبایی۱۳۹۱-۱۳۹۵
نظریه های روان درمانیکارشناسیعلامه طباطبایی۱۳۸۹-۱۳۹۵
اصول بالینیکارشناسیعلامه طباطبایی۱۳۸۹-۱۳۹۵
مقدمات روان درمانیکارشناسیعلامه طباطبایی۱۳۸۹-۱۳۹۲
آسیب شناسی روانی ۱کارشناسیعلامه طباطبایی۱۳۸۷-۱۳۹۲
آسیب شناسی روانی ۲کارشناسیعلامه طباطبایی۱۳۸۷-۱۳۹۲
روانشناسی مرضی کودککارشناسیعلامه طباطبایی۱۳۸۷-۱۳۹۰
روانشناسی رشد ۱کارشناسیعلامه طباطبایی۱۳۸۷-۱۳۹۰
روانشناسی رشد ۲کارشناسیعلامه طباطبایی۱۳۸۷-۱۳۹۰
روانشناسی عمومی ۱کارشناسیعلامه طباطبایی۱۳۸۷-۱۳۹۰
روانشناسی عمومی ۲کارشناسیعلامه طباطبایی۱۳۸۷-۱۳۹۰
تاریخچه و مکاتب روانشناسیکارشناسیعلامه طباطبایی۱۳۸۷-۱۳۹۰
نظریه های شخصیتکارشناسیعلامه طباطبایی۱۳۸۷-۱۳۹۰
تفاوت های فردیکارشناسیعلامه طباطبایی۱۳۸۸
بهداشت روانیکارشناسیعلامه طباطبایی۱۳۸۸
روانشناسی عمومی پیشرفتهکارشناسیدانشگاه اراک۱۳۸۷-۱۳۸۹
روانشناسی شخصیتکارشناسیدانشگاه اراک۱۳۸۷-۱۳۸۹
روانشناسی رشد پیشرفتهکارشناسیدانشگاه اراک۱۳۸۷-۱۳۸۹
آسیب شناسی پیشرفتهکارشناسیدانشگاه اراک۱۳۸۷-۱۳۸۹
آمار استنباطیکارشناسیدانشگاه پیام نور۱۳۸۵-۱۳۸۶
آمار توصیفیکارشناسیدانشگاه پیام نور۱۳۸۵-۱۳۸۶
روانشناسی عمومی ۱کارشناسیدانشگاه پیام نور۱۳۸۵-۱۳۸۶
روانشناسی عمومی ۲کارشناسیدانشگاه پیام نور۱۳۸۵-۱۳۸۶
روانشناسی رشد ۱کارشناسیدانشگاه پیام نور۱۳۸۵-۱۳۸۶
روانشناسی رشد ۲کارشناسیدانشگاه پیام نور۱۳۸۵-۱۳۸۶
روانشناسی شخصیتکارشناسیدانشگاه پیام نور۱۳۸۵-۱۳۸۶
روانشناسی عمومی پیشرفتهکارشناسی ارشدپیام نور قزوین۱۳۸۹
روانشناسی رشد پیشرفتهکارشناسی ارشدپیام نور قزوین۱۳۸۹
روانشناسی شخصیتکارشناسی ارشدپیام نور قزوین۱۳۸۹
آسیب شناسی روانی پیشرفتهکارشناسی ارشدپیام نور قزوین۱۳۸۹
روانشناسی عمومی پیشرفتهکارشناسیپیام نور کرج۱۳۸۹
روانشناسی رشد پیشرفتهکارشناسیپیام نور کرج۱۳۸۹
روانشناسی شخصیتکارشناسیپیام نور کرج۱۳۸۹
روانشناسی عمومی ۱کارشناسیپیام نور کرج۱۳۸۹
وان شناسی مرضی کودککارشناسیپیام نور کرج۱۳۸۹
روانشناسی عمومی ۲کارشناسیپیام نور قزوین۱۳۸۹
روانشناسی رشد ۱کارشناسیپیام نور قزوین۱۳۸۹
روانشناسی رشد ۲کارشناسیپیام نور قزوین۱۳۸۹
روانشناسی شخصیتکارشناسیپیام نور قزوین۱۳۸۹
تاریخچه و مکاتب روانشناسیکارشناسیپیام نور قزوین۱۳۸۸
روانشناسی اجتماعیکارشناسیپیام نور قزوین۱۳۸۸
روانشناسی عمومی ۱کارشناسیپیام نور بوئین زهرا۱۳۸۸
روانشناسی عمومی ۲کارشناسیپیام نور بوئین زهرا۱۳۸۸
روانشناسی رشد ۱کارشناسیپیام نور بوئین زهرا۱۳۸۸
روانشناسی رشد ۲کارشناسیپیام نور بوئین زهرا۱۳۸۸
روانشناسی شخصیتکارشناسیپیام نور بوئین زهرا۱۳۸۸
روان شناسی اجتماعیکارشناسیپیام نور بوئین زهرا۱۳۸۸
روانشناسی شخصیتکارشناسیپیام نور ورامین۱۳۸۸
تاریخچه و مکاتب روانشناسیکارشناسیپیام نور ورامین۱۳۸۸
روانشناسی رشد ۱کارشناسیپیام نور ورامین۱۳۸۸
بهداشت روانیکارشناسیپیام نور ورامین۱۳۸۸
روش تحقیقکارشناسیپیام نور بوئین زهرا۱۳۸۷
روش تحقیقکارشناسیآزاد اراک۱۳۸۹