دکتر بهشتیان

دکتر محمد بهشتیان ( روانشناس ، روان درمانگر ، پژوهشگر ، مدرس، هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی ، عضو انجمن روان پویشی و انجمن هیپنوتراپی آمریکا)