0910910 50 10
0
لیست مطالب
تله زندگی یا طرحواره 3

تله های زندگی (18 طرحواره ناسازگار) که زندگی ما را خراب می کنند

تله های زندگی یا طرحواره های ناسازگار الگوی های تکراری از فکر کردن ، احساس کردن و رفتار کردن است که در دوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته است. این الگوها در صورت عدم تغییر در سراسر زندگی تکرار می ...