0910910 50 10
0
لیست مطالب
15

آیا ناخواسته روابط عاطفی خود را خراب می کنید؟

با فرد جدیدی آشنا می شوید و برای مدتی با هم در رابطه هستید. ارتباط فوق العاده ای دارید، برای هم مناسب هستید. کم کم زمان بیشتری را با هم سپری می کنید و به ازدواج فکر می کنید. اما ...