0910910 50 10
0
لیست مطالب
الهه آتنا

الهه آتنا ( روانشناسی زنان)

متن  زیر خلاصه ویژگی های الهه آتنا از کتاب روانشناسی زنان تالیف خانم دکتر جین شنودا بولن است. آتنا الهه  یونانی خردمندی و صنایع دستی بود. الهه آتنا هم الهه باکره بود که خودش را وقف تجرد و پاکدامنی نمود. ...