خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
سوال 1

2. 
سوال 2

3. 
سوال 3

4. 
سوال 4

5. 
سوال 5

6. 
سوال 6

7. 
سوال 7

8. 
سوال 8

9. 
سوال 9

10. 
سوال 10

11. 
سوال 11

12. 
سوال 12

13. 
سوال 13

14. 
سوال 14

15. 
سوال 15

16. 
سوال 16

17. 
سوال 17

18. 
سوال 18

19. 
سوال 19