Name
Email
1. 
هنگام مطالعه برای امتحان مرتبا رویا پردازی میکنم و تمرکز کردن برایم دشوار است.

2. 
تا لحظه ای که امکان داشته باشد، آماده شدن برای امتحانات را به تاخیر نمیاندازم

3. 
سازمان دادن مطالب قبل از امتحان برایم دشوار است

4. 
هنگامی که از تاریخ یک امتحان اطلاع پیدا می کنم، اجازه نمیدهم که وقت تلف شود و فورا شروع به آماده شدن می کنم

5. 
هنگامی که تاریخ یک امتحان نزدیک شود، آماده شدن برای امتحان برایم دشوار است

6. 
هنگامی که می بایست برای یک امتحان آماده شوم، بر روی آن متمرکز میشوم و دچار حواس پرتی نمیشوم

7. 
هنگامی که آماده شدن برای امتحانات را به تعویق می اندازم، ا حساس بدی به من دست می دهد

8. 
دوست دارم عادت تعلل ورزی و امروز و فردا کردن را در خودم تغییر دهم

9. 
تکالیفم را از یک جلسه به جلسه دیگر به تعویق میاندازم

10. 
هنگامی که در حال انجام تکالیف هستم، چیزهای دیگری حواسم را پرت میکنند و برایم دشوار است که آن را تا پایان انجام دهم

11. 
ترجیح میدهم که ابتدا تکالیفم را انجام دهم و سپس به چیزهای دیگر بپردازم

12. 
تمایل دارم که انجام تکالیفم را تا دقیقه آخر به تاخیر بیاندازم

13. 
وقتی که برای مدرسه رفتن بیدار میشوم تقریبا فورا از رختخواب بلند می شوم

14. 
دیر به کلاس یا مدرسه میرسم

15. 
وقتی که در کلاس چیزی نمیفهمم، مطمئنم که بزودی آن را خواهم فهمید(مثلا کتابی میخوانم که آن را شرح داده باشد و یا با پرسیدن دوستم آن را خواهم فهمید)

16. 
پیش از اتمام رسیدن مهلت تحویل تکالیف آنها را تمام میکنم

17. 
هنگامی که میبایست تکالیفم را مرور کنم، آن را به تعویق میاندازم

18. 
وقتی که انجام دادن تکالیف را به تعویق می اندازم، احساس بدی به من دست میدهد

19. 
دوست دارم که عادت اهمالکاری و امروزوفردا کردن در انجام تکالیف را تغییر دهم

20. 
هنگامی که مجبور باشم تکلیفی را آماده کنم، مرتبا آن را به تاخیر می اندازم

21. 
به محض مشخص شدن زمان انجام تکلیف، شروع به آماده کردن آن میکنم و آن را به تاخیر نمی اندازم

22. 
هنگامی که تصمیم میگیرم بر روی تکلیفی کار کنم، احساس میکنم انرژی انجام دادن آن را ندارم

23. 
هنگامی که برای انجام تکلیفی برنام هریزی میکنم، دقیقا به زمان و تاریخ آن پایبند هستم

24. 
هنگامی که بر روی مقاله ای کار میکنم، نمیتوانم روی آن تمرکز کنم و مرتبا رویاپردازی میکنم

25. 
هنگامی که مجبورم تکلیفی را تا تاریخ معینی ارائه دهم، از چندین روز قبل آن را آماده میکنم

26. 
هنگامی که انجام یک تکلیف را به تاخیر می اندازم، احساس بدی به من دست میدهد

27. 
علاقهمند هستم که عادت اهمالکاری و امروز و فردا کردن در ان جام تکالیف را تغییر دهم