1. 
من قضاوت در مورد بی کفایتی ها و نقایص خودم را تأیید می کنم.

2. 
زمانی که احساس کمبود انرژی می کنم در ممورد هر خطایی وسواس بخرج داده و به آن گیر میدهم.

3. 
وقتی که امور بدی رخ می دهد، با مشکلات بعنوان بخشی از زندگی که ممکن است هر کس با آن روبرو شود، برخورد می کنم.

4. 
وقتی که درباره بی کفایتی های خود فکر می کنم احساس جداشدگی و بریده شدن از بقیه دنیا دارم.

5. 
زمانی که درد عاطفی و روانی را تجربه می کنم، تلاش میکنم خودم را دوست بدارم.

6. 
زمانی که در کاری که برایم مهم است شکست میخورم با احساس بی کفایتی خود درگیر میشوم.

7. 
زمانی که احساس افسردگی و انزوا میکنم، به خود یادآوری میکنم که افراد زیادی در دنیا هستند که احساس شان شبیه من است.

8. 
وقتی که روزگار به دشواری می گذرد، تمایل دارم به خودم سخت بگیرم.

9. 
زمانی که چیزی مرا غمگین میکند، سعی میکنم هیجانات خود را در حد متعادل نگهدارم.

10. 
زمانی که در برخی موارد احساس بی کفایتی میکنم، سعی میکنم بخودم یادآوری کنم که در احساس بی کفایتی مانند اغلب مردم هستم.

11. 
درباره جنبه هایی از شخصیتم که آنها را دوست ندارم بی تحمل و کم طاقت هستم.

12. 
زمانی که در شرایط بسیار سخت قرار دارم، از خودم مراقبت میکنم و به نیازهای خودم حساس میشوم.

13. 
زمانی که احساس (غم) کمبود انرژی میکنم، تلاش میکنم احساسم شبیه اغلب کسانی باشد که از من شادتر هستند.

14. 
زمانی که واقعه ای دردناک برایم پیش می آید، سعی میکنم به آن با دیدی متعادل نگاه کنم.

15. 
با این دید که انسان جایز الخطاست، به اشتباهاتم نگاه میکنم.

16. 
زمانی که با جنبه های ناخوشایند وجود خودم روبرو میشوم، درباره خودم ناامید میشوم.

17. 
زمانی که در مورد چیز مهمی دچار شکست میشوم سعی میکنم که دورنمای امور را حفظ کنم.

18. 
زمانی که واقعا گیر می افتم، تمایل دارم خود را شبیه کسانی که در وضعیتی آسانتر قرار دارند احساس کنم.

19. 
زمانی که رنج یا عذابی را تجربه میکنم، با خودم مهربان هستم.

20. 
زمانی که چیزی مرا غمگین و برآشفته می کند، احساسات خود را بیرون میریزم.

21. 
زمانی که از چیزی رنج می برم، میتوانم نسبت به خودم تا حدی بی عاطفه باشم.

22. 
زمانی که احساس اندوه میکنم، سعی میکنم با گشادگی و جدیت با احساسم روبرو شوم.

23. 
من تحمل بی کفایتی ها و نقایص خودم را دارم.

24. 
زمانی که واقعه ای دردناک پیش می آید، تمایل دارم در مورد شدت آن اغراق کنم.

25. 
زمانی که در امر مهمی دچار شکست میشوم، خودم را در آن شکست تنها میبینم.

26. 
سعی میکنم آن جنبه هایی از شخصیتم که دوستشان ندارم، را بپذیرم و درباره آنها صبور باشم.