Welcome to your تست تیپ شخصیتی D

Name
Email
1. 
اغلب در مورد موضوعات بی اهمیت نق می زنم.

2. 
اغلب احساس ناخوشایندی می کنم.

3. 
اغلب آزرده خاطر هستم.

4. 
من از هر چیزی جنبه منفی آن را برداشت می کنم.

5. 
من اغلب روحیه پایینی دارم.

6. 
من اغلب احساس می کنم نگران چیزی هستم.

7. 
من در ملاقات با افراد به آسانی ارتباط برقرار می کنم.

8. 
اغلب با غریبه ها گفتگو می کنم.

9. 
اغلب در برخوردهای اجتماعی احساس می کنم که مهار شده هستم.

10. 
شروع به گفتگو برای من سخت است.

11. 
من یک فردا درونگرا هستم.

12. 
من ترجیح می دهم از مردم فاصله بگیرم.

13. 
در یک جمع، اغلب موضوعی مناسب برای گفتگو در موردش پیدا نمی کنم.