Name
Email
1. 
از تمام قوانین و دستور العمل‌ها هم در کار و هم در زندگی عمومی پیروی می کنم.

2. 
دوست دارم هر چیزی را جدی بگیرم.

3. 
دوست دارم رضایت دیگران را به دست اورم.

4. 
از بیان احساسات، عواطف و نیازهای خود به دیگران ناتوان هستم.

5. 
اغلب از احساسات خود چشم پوشی و یا آنها را انکار می کنم.

6. 
تا زمانی که کارم را به پایان برسانم، دوست ندارم استراحت کنم.

7. 
دوست دارم نحوه كاركرد اشیا مختلف را كشف کنم.

8. 
هیچ گاه به دنبال تحمیل عقاید شخصی خود به دیگران نیستم.

9. 
معمولا دچار استرس می شوم.

10. 
حتی اگر از امری خوشم نیاید سعی می كنم آن را تحمل كنم.

11. 
سعی می کنم وظایفم را به بهترین نحو ممکن به انجام برسانم

12. 
دوست ندارم در کارهایم با کسی مشارکت کنم.

13. 
بیشتر اوقات خشمم را در خودم فرو می ریزم.

14. 
بعضی اوقات نمی توانم از حق و حقوق خودم به خوبی دفاع کنم.

15. 
نظر دیگران در مورد خودم برایم بسیار مهم است.