Name
Email
1. 
وقتی یکی از دوستان شما کاری انجام می دهد که به هیچ وجه مورد تأیید شما نیست ،آیا:

2. 
آیا بخشیدن کسی که قلبتان را شکسته برایتان دشوار است؟

3. 
آیا فکر می کنید:

4. 
آیا اکثر دوستان شما :

5. 
سعی دارید تمرکز کنید و کارتان را انجام دهید اما سر و صدا ی بچه ها که مشغول بازی هستند ، حواستان را پرت می کند.آیا:

6. 
اگر به شهر دیگری سفر کنید و شرایط بهداشتی آنجا را دور از انتظارتان بیابید، آیا :

7. 
فکر می کنید کدام یک از فضایل زیر اهمیت بیشتری دارد؟

8. 
آیا از دوستی نزد دوست دیگر انتقاد و عیب جویی می کنید؟

9. 
اگر شانس در خانه کسی را بزند که از او نفرت دارید ، آیا:

10. 
وقتی نسبت به موضوعی، اعتقادو باور عمیقی دارید ،آیا:

11. 
یکی از دوستانتان دچارافسردگی است. به نظر می رسد همه چیز در زندگی اوروبراه است اما نزد شما شکایت می کند که همیشه افسرده است. آیا :

12. 
آیا حاضرید کسی را استخدام کنید که یک بحران روانی جدی را پشت سر گذاشته است؟

13. 
" اخلاق نسبی است" آیا با این جمله

14. 
وقتی کسی با عقاید شما مخالفت می کند،آیا:

15. 
آیا مجله یا نشریه ای را که عقاید سیاسی مورد حمایت آن با عقاید شما تفاوت بسیار دارد ، مطالعه خواهید کرد ؟

16. 
با کدام یک از جمله های زیر بیشتر موافق هستید؟

17. 
آیا فکر می کنید:

18. 
اگر یک معتقد مذهبی هستید ، آیا فکر می کنید :

19. 
اگراعتقادات مذهبی ندارید ، آیا فکر می کنید:

20. 
واکنش شما نسبت به افراد سالخورده و بهانه گیر چگونه است؟

21. 
آیا فکر می کنید نهضت آزادی زنان :

22. 
آیا با فردی از نژاد دیگر ازدواج خواهیدکرد؟

23. 
اگر برادرتان به شما بگویدکه او یک همجنس خواه است ، آیا:

24. 
وقتی جوانان ، مراجع قدرت را مورد بازخواست قرار می دهند ، آیا :

25. 
با کدام یک از جمله های زیر موافق هستید؟

26. 
آیا فکر می کنید در مسائل اعتقادی حق با شماست؟

27. 
اگر در خانواده ای سکنی گزینید که از نظر پاکیزگی و نظم و ترتیب وقاعدۀ غذا خوردن با خانوادۀ خودتان تفاوت چشمگیری داشته باشد ، آیا:

28. 
آیا عادت های شخصی دیگران ، شما را آزار می دهد؟

29. 
با کدام یک از جمله های زیر بیشتر موافق هستید؟