Welcome to your تست خوش بینی (جهت گیری زندگی) شییر و کارور

Name
Email
1. 
من در موارد نامطمئن معمولا انتظار بهترین حالت را دارم.

2. 
من به راحتی می توانم آرامش خود را به دست آورم.

3. 
هرگاه فکر می کنم اتفاق بدی برایم روی خواهد داد؛ همان اتفاق برام رخ می دهد.

4. 
من همیشه نسبت به آینده خوش بین هستم.

5. 
من در موارد نامطمئن معمولا انتظار بهترین حالت را دارم.

6. 
برای من مشغول بودن بسیار اهمیت دارد.

7. 
من به ندرت انتظار دارم امور بر وفق مرادم باشد.

8. 
من به آسانی غمگین نمی شوم.

9. 
من به آسانی غمگین نمی شوم.

10. 
روی هم رفته انتظار دارم که بیشتر چیزهای خوب برایم رخ دهد تا چیزهای بد.