Welcome to your تست استفاده بهینه از وقت

Name
Email
1. 
آیا از کارهایی که باید انجام گیرد، فهرست تهیه می کنید؟

2. 
اگر پاسخ شما به سؤال یک ، ب یا ج است ، پس از تهیۀ فهرست چه اتفاقی می افتد ؟

3. 
آیا احساس می کنید که خیلی سرتان شلوغ است اما ظاهراً کاری از پیش نمی برید؟

4. 
آخرین باری که برای استراحت خود وقت گذاشته اید، چه موقع بود ؟

5. 
آیا به خاطر اتلاف وقت ، مجبورید در آخرین دقایق ، کار را با شتاب زدگی انجام دهید ؟

6. 
آیا درباره خودتان این نظر را دارید که :

7. 
می خواهید سوار اتوبوس شوید و موقعی به ایستگاه می رسید که اتوبوس در حال حرکت است .آیا به خود زحمت می دهید تا به دنبال آن بدوید؟

8. 
اگر شبها کار کرده اید، آیا به این خاطر بوده است که :

9. 
آیا احساس می کنید برای انجام کارهای مورد علاقه خود ، آنقدر سرتان شلوغ است که نمی توانید به آنها برسید؟

10. 
آیا عادت به شتاب و عجله دارید ، حتی وقتی که نیازی به این کار نیست؟

11. 
آیا باید تحت فشار باشید تا بتوانید کاری را با جدیت و سرعت انجام دهید؟

12. 
آیا تلاش نموده اید صبح زود از خواب برخیزید تا به موقع در جایی حضور رسانید ولی در نهایت با تأخیر به آنجا رسیده باشید؟

13. 
کدام یک از موارد زیر را ترجیح می دهید؟

14. 
آیا دیگران از شما می پرسند چگونه از پس این همه کار بر می آئید؟

15. 
آیا هرگز تصمیم گرفته اید برنامه ای منظم مانند نرمش ده دقیقه ای را در فعالیت های خود بگنجانید؟

16. 
اگر پاسخ به سؤال شمارۀ 15مثبت است، آیا

17. 
وقتی کار ناخوشایندی را باید انجام دهید ، آیا

18. 
آیا بهانه می آورید که "برای ... وقت ندارید"؟

19. 
وقتی بچه بودید ، آیا

20. 
اگر فرصت می یافتید تا به طور مستقل کار کنید و ساعات کار خود را خودتان تنظیم کنید ، آیا

21. 
آیا تأخیر دیگران شما را ناراحت می کند؟

22. 
آیا همواره احساس می کنید کسی مانع از این می شود که شما با آرامش مشغول کارتان شوید؟

23. 
وقتی برای چیزی باید نیم ساعت صبر کنید ، آیا

24. 
عصرها که به منزل می آئید، آیا

25. 
کدام یک از اوقات زیر بهترین وقت روز برای شما به حساب می آیند؟

26. 
آیا شلوغ ترین ساعت کاری شما با بهترین وقت شما در روز ، در یک زمان روی می دهد ؟

27. 
آیا احساس می کنید که خود را حسابی درگیر کرده اید ؟

28. 
به طور کلی آیا شما فردی

29. 
آیا کارهای خود را قبل از زمان مقرر به اتمام می رسانید ؟

30. 
وقتی به سفر می روید ، آیا