Name
Email
1. 
احساس میکنم همه چیز بر ضد من است

2. 
من به هیچ دردی نمی خورم

3. 
چرا هیچ وقت موفق نمی شوم

4. 
هیچ کس مرا درک نمی کند

5. 
دیگران مرا نامید کرده اند.

6. 
فکر نمی کنم با این وضع بتوانم ادامه بدم

7. 
ای کاش انسان بهتری بودم

8. 
من بسیار ضعیف هستم

9. 
زندگیم آن طور که دوست دارم پیش نمی رود.

10. 
از خودم خیلی نامید هستم.

11. 
دیگر از چیزی لذت نمیبرم.

12. 
دیگر نمیتوانم این وضع را تحمل کنم

13. 
نمیتوانم کاری را شروع کنم

14. 
نمیدانم به چه دردی می خورم.

15. 
ای کاش جای دیگری بودم

16. 
نمی توانم کارها را جمع و جور کنم.

17. 
از خودم متنفرم.

18. 
زندگی ام دچار اشفتگی است.

19. 
من یک بازنده هستم.

20. 
آدم ناموفقی هستم.

21. 
نمیدانم چه مرگم است .

22. 
زندگی ام دچار اشفتگی است.

23. 
ای کاش می توانستم ناپدید شوم.

24. 
هرگز از عهده کاری برنخواهم آمد.

25. 
به شدت احساس درماندگی میکنم.

26. 
یک چیز باید تغیر کند.

27. 
حتما من ایرادی دارم.

28. 
آینده ام تیره و تار است.

29. 
زندگی ام ارزش ندارد.

30. 
نمیتوانم هیچ کاری را تمام کنم.