Name
Email
1. 
من معنای زندگی ام را درک می کنم .

2. 
من به دنبال چیزی هستم که زندگی ام را معنا دار کند .

3. 
من همیشه در پی یافتن هدف زندگی هستم .

4. 
زندگی من یک هدف روشن دارد .

5. 
من درباره آنچه که زندگی ام را معنی دار می کند،حس خوبی دارم .

6. 
در زندگی برای خودم یک هدف رضایت بخش کشف کرده ام .

7. 
من همیشه به دنبال چیزی هستم که زندگی ام را معنادار جلوه دهد .

8. 
من در جستجوی هدف یا رسالتی برای زندگی ام هستم .

9. 
زندگی من هیچ هدف روشنی ندارد .

10. 
من به دنبال معنایی در زندگی ام هستم .