خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
به طور كلی نیاز به انتقال و در میان گذاشتن احساساتتان چقدر قوی است؟

2. 
چقدر برای شما مهم است كه هرگاه احساستان را با همسرتان در میان بگذارید او شما را درك كرده و به شما گوش كند؟

3. 
تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نیاز شما به صمیمت عاطفی است

4. 
چقدر برای شما و رضایت از همسرتان مهم است كه او احساسات مثبت و منفی اش را با شما در میان بگذارد؟

5. 
تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما برای در میان گذاشتن و انتقال احساساتش با شما است

6. 
به طوركلی نیاز شما به صمیمت روانشناختی چقدر قوی است؟

7. 
چقدر برای شما مهم است، هرگاه جزئیات صمیمانهای دربارة خودتان، امیدها،رؤیاها و علایق را افشا می كنید، همسرتان شما را درك كرده و به شما گوش كند؟

8. 
تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نیاز شما به صمیمت روانشناختی است؟

9. 
چقدر برای شما و رضایت از همسرتان مهم است كه او اطلاعات و جزئیات مربوط به خودش را با شما در میان گذاشته و افشا كند و اینكه ترس های درونی، علایق، مشكلات، امیدها، رؤیاها و آرزوهایش را با شما در میان بگذارد؟

10. 
تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما برای افشاء اطلاعات مربوط به خودش و در میان گذاشتن ترسهای درونی، علایق، مشكلات، امیدها، رؤیاها و آرزوهایش با شما است؟

11. 
به طوركلی نیاز شما به در میان نهادن عقاید، افكار و باورهای مهم با همسرتان چقدرقوی است؟

12. 
چقدر برای شما مهم است كه هرگاه عقاید، افكار و باورهای مهم با همسرتان در میان می گذارید او شما را درككرده و به شما گوش كند؟

13. 
تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نیاز شما به صمیمت عقلانی است؟

14. 
چقدر برای شما و رضایت از همسرتان مهم است كه او عقاید، افكار و باورهایش را با شما در میان بگذارد؟

15. 
تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما برای در میان گذاشتن عقاید ، افكار و باورهایش با شماست ؟

16. 
به طوركلی نیاز شما به صمیمیت جنسی چقدر قوی است؟

17. 
چقدر برای شما مهم است كه هرگاه عقایدو تمایلات خود درباره مسائل جنسی ر ا با همسرتان در میان می گذارید او شما را درككرده و به شما گوش كند؟

18. 
تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نیاز شما به صمیمت جنسی است؟

19. 
چقدر برای شما مهم است كه همسرتان افكار، تمایلات و خیالات جنسی اش را با شما در میان بگذارد و نیازهای جنسی را به شما انتقال دهد؟

20. 
تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما برای در میان گذاشتن افكار، احساسات، تمایلات و نیازهای جنسی اش است؟

21. 
به طوركلی نیاز شما به صمیمیت بدنی چقدر قوی است؟

22. 
چقدر برای شما مهم است كه همسرتان اظهارات جسمانیكه شما شروع میكنید را درك كند

23. 
تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نیاز شما به نزدیكی و تماس جسمانی است؟

24. 
چقدر برای شما مهم استكه همسرتان نزدیكی و تماس جسمانی را شروع كند؟

25. 
تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما برای شروع و تماس جسمانی با شماست؟

26. 
به طوركلی نیاز شما به صمیمیت معنوی چقدر قوی است؟

27. 
چقدر برای شما مهم است، همسرتان وقتی افكار، احساسات و تجاربتان درباره موضوعات معنوی را با او در میان می گذارید شما را درك كرده و به شما گوش كند؟

28. 
تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نیاز شما به صمیمیت معنوی است؟

29. 
چقدر برای شما و رضایت از همسرتان مهم است كه او افكار، باورها و احساسات و تجاربش در زمینه معنوی را با شما در میان بگذارد؟

30. 
چقدر برای شما مهم استكه با همسرتان در جشنها و مراسم مذهبی شركت كنید؟

31. 
چقدر همسرتان قادر به ارضا انتظارات شما برای انتقال تجارب معنویاش است

32. 
به طوركلی نیاز و تمایل شما به در میان گذاشتن زیبایی چقدر است؟

33. 
چقدر برای شما مهم است كه هر گاه تلاش می كنید تا احساسات و تجارب زیباشناختی را با همسرتان در میان بگذارید او به شما گوش كند؟

34. 
تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نیاز شما به صمیمیت زیباشناختی است

35. 
چقدر برای شما و رضایت از همسرتان مهم است كه همسرتان تجارب و احساساتی كه او زیبا ، فرحبخش یا الهام بخش در نظر می گیرد را با شما در میان بگذارد؟

36. 
تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما برای انتقال و در میان گذاشتن تجارب و احساساتی است كه او زیبا، فرحبخش یا الهام بخش در نظر می گیرد ؟

37. 
به طوركلی نیاز و تمایل شما به صمیمت اجتماعی- تفریحی چقدر قوی است؟

38. 
چقدر برای شما مهم است كه همسرتان در فعالیتهای اجتماعی- تفریحی كه شما شروع می كنید مشغول شود؟

39. 
تا چه حد همسرتان قادر به ارضا نیاز شما به صمیمیت اجتماعی- تفریحی است؟

40. 
چقدر برای شما مهم است كه همسرتان مشاركت در فعالیتها و تجارب تفریحی و لذت بخش و اجتماعی را شروع كرده و آن را از شما درخواست كند؟

41. 
تا چه حد همسرتان قادر به ارضاء انتظارات شما برای شروع و مشغول شدن شما در فعالیت های اجتماعی- تفریحی همراه با اوست؟