Name
Email
1. 
دوستانی دارم که با آنها درد دل می کنم .

2. 
ارتباط بسیار نزدیکی با اعضای خانواده ام دارم.

3. 
دوستان زیادی دارم که با آنها در فعالیت های اجتماعی شرکت می کنم .

4. 
شخصی در خانواده ام هست که می توانم با او درد دل کنم.

5. 
دوستانی دارم که می توانم درباره مشکلات زندگی ام با آنها درد دل کنم .

6. 
از حضور در جمع اجتناب می کنم .

7. 
اطرافیانم انسانهای جذابی نیستند .

8. 
فردی درونگرا هستم .

9. 
نقاط مشترک زیادی با اعضای خانواده ام ندارم.

10. 
دوستانم همدم من هستند .

11. 
دوستانم از بودن با من لذت می برند.

12. 
با اعضای خانواده ام اتفاق نظر دارم .

13. 
نسبت به دیگران بدبین هستم .

14. 
احساس می کنم عضو مهمی از خانواده ام هستم .

15. 
نقاط مشترک زیادی با دوستانم دارم .

16. 
از بودن با خانواده ام لذت می برم .

17. 
آدم جذابی نیستم .

18. 
اعضای خانواده ام محبت عمیقی نسبت به من دارند.

19. 
دیگران دوست دارند با من باشند .

20. 
با خانواده ام گردش و تفریح می روم .

21. 
دوستانی دارم که واقعاً مرا درک می کنند.

22. 
خیلی زود رنج هستم .

23. 
بخشی از وقتم را با صحبت با اعضای خانواده م سپری می کنم .

24. 
نمی توانم روی حمایت اطرافیانم حساب کنم .

25. 
اعضای خانواده ام معمولاً مرا نادیده می گیرند .

26. 
خانواده ام به من اهمیت می دهند

27. 
بخاطر روابط عمومی ضعیفی که دارم خودم راسرزنش می کنم .

28. 
خجالتی هستم .

29. 
عضو مهمی از یک گروه دوستانه هستم .

30. 
ارتباطم با دوستانم صمیمی است .

31. 
دوستی همسن خود دارم که وقتی دلتنگ هستم می توانم نزد او بروم.

32. 
اعضای خانواده ام آنقدر مشغول کارهای خود هستند که توجهی به من ندارند.

33. 
خیلی راحت احساسات و عواطف عمیقم را نسبت به اعضای خانواده ام بیان می کنم

34. 
به اطرافیانم اعتماد ندارم .

35. 
اعضای خانواده ام در زمان نیاز از من حمایت می کنند

36. 
از چیزی لذت نمی برم.

37. 
حمایت عاطفی اکثر اعضای خانواده ام رااز دست داده ام.

38. 
می توانم در زمان نیاز روی کمک دوستانم حساب کنم .