به تست صمیمیت خودتان خوش‌آمدید

خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
1. ما دلمان می خواهد اوقات خود را با هم بگذرانیم.
2. 
2. او نشان می دهد که مرا دوست دارد.
3. 
3. ما بایکدیگر رو راست و صادق هستیم.
4. 
4. ما می توانیم انتقاد دیگر اار از اشتباهات و خطاهای خود را بپذیریم .
5. 
5. ما از یکدیگر خوشمان می آید.
6. 
6. ما به یکدیگر عزت و احترام می گذاریم.
7. 
7. زندگی ما به خاطر با هم بودن خوب است.
8. 
8. از رابطه خودمان لذت می بریم.
9. 
9. او به احساس های من اهمیت می دهد.
10. 
10. ما احساس می کنیم که باهم یکی هستیم.
11. 
11. میزان خودخواهی در رابطه ما بسیار کم است.
12. 
12. او همیشه به فکر منافع و مصلحت من است .
13. 
13. بودن او در زندگیم از خوشبختی های من است .
14. 
14. همیشه در کنار او احساس بهتری به من دست می دهد.
15. 
15. او برای من مهم است .
16. 
16. ما یکدیگر را دوست داریم.
17. 
17. من به این رابطه اطمینان دارم و روی آن حساب می کنم .