Welcome to your تست قدرت تخیل

Name
Email
1. 
وقتی مجبورید دروغ مصلحتی بگویید، آیا:

2. 
آیا شما دروغ های مصلحتی خودتان را باور می کنید؟

3. 
وقتی وارد جمعی می شوید که با ورود شما ساکت می شوند ، آیا فکر می کنید که :

4. 
نسبت به بدبختی ها و مصیبت های دیگران چگونه واکنش نشان می دهید؟

5. 
وقتی از شما انتقاد می شود ، آیا :

6. 
وقتی بعد از ظهر یک روز برای تفرج و سرگرمی بیرون می روید، آیا:

7. 
وقتی منظر کسی هستید و آن فرد تأخیر دارد ، آیا:

8. 
آیا در تئاتر یا سینما گریه کرده اید ؟

9. 
اگر شب تنها باشید ، آیا:

10. 
آیا خواندن یا شنیدن داستان های اجنه و ارواح:

11. 
وقتی به طرح کاغذ دیواری خیره می شوید ، آیا:

12. 
در مکانی نا آشنا خوابیده اید که با صدای عجیبی از خواب برمی خیزید ، آیا:

13. 
وقتی به دام عشق افتادید، آیا:

14. 
وقتی فیلمی می بینید که کتاب آن را خواندیده اید ، آیا :

15. 
اگر اوقات فراغتی داشته باشید ، آیا :

16. 
آیا فکر می کنید ایدۀ خوبی برای یک کتاب یا فیلم دارید؟

17. 
اگر به شما گفته شود ، کسی در خانه ای که قصد خرید آن را دارید ، خود کشی کرده است ، آیا:

18. 
آیا پایان فیلم ها یا کتابها را در ذهن خود بازنویسی می کنید؟

19. 
وقتی تجربه ای را بازگو می کنید ، آیا:

20. 
آیا رویاهایی را در سر می پرورانید؟

21. 
وقتی رویاهایی را در سر می پرورانید ، آیا :

22. 
وقتی ، روزنامه ها ، داستان دیگری از فقر وگرسنگی می نویسند ، آیا:

23. 
آیا گفتگوهای خیالی دارید؟

24. 
آیا تفکر شما با تصاویر بصری نیرومند همراه است؟

25. 
خود را چگونه ارزیابی می کنید؟

26. 
آیا فیلم ها یا کتابهای جنسی :

27. 
اگر کودکی دربارۀ یک همبازی خیالی با شما سخن بگوید ، آیا:

28. 
دربارۀ آهنگ مورد علاقۀ خود فکر کنید ، آیا:

29. 
دزد ، خانۀ همسایۀ شما را خالی کرده است ، آیا:

30. 
آیا می توانید تصور کنید درگیر یک مشکل واقعی مانند زندان رفتن شوید؟