Name
Email
1. 
من احساس میکنم که همسرم از زندگی جنسیمان لذت میبرد

2. 
ارتباط جنسی در زندگی ما خیلی پررنگ است

3. 
ارتباط جنسی برای من و همسرم مهیج و مفرح است

4. 
ارتباط جنسی با همسرم برای من یک امر عادی و روزمره است

5. 
من احساس میکنم که ارتباط جنسی ما زشت و تنفر زا است

6. 
زندگی جنسی ما یکنواخت و تکراری است

7. 
ارتباط جنسی ما بسیارسریع و با عجله است

8. 
من احساس میکنم که زندگی جنسی ما فاقد کیفیت است

9. 
همسر من به لحاظ جنسی تهییج شده است

10. 
من از روشها و تکنیکهای جنسی که همسرم دوست دارد یا بکار میبرد، لذت میبرم

11. 
من احساس میکنم که همسرم تقاضای رابطه جنسی بیش از حد از من دارد

12. 
من فکر میکنم رفتار جنسی ما فوقالعاده است

13. 
دل مشغولی همسرم در مورد روابط جنسی بسیار زیاد است

14. 
من سعی میکنم از برخورد جنسی با همسرم اجتناب کنم

15. 
همسر من به هنگام روابط جنسی بسیار خشن و بیرحم است

16. 
همسر من یک شریک جنسی فوق العاده است

17. 
من فکر میکنم که در روابط ما، رفتار جنسی یک عملکرد طبیعی است

18. 
هنگامی که من نیاز به ارضای جنسی دارم، همسرم تمایلی نشان نمیدهد.

19. 
من احساس میکنم که زندگی جنسی ما، روابط ما را واقعا تقویت میکند

20. 
ظاهرا همسرم از مواجهه جنسی با من اجتناب میکند.

21. 
برای من آسان است که بوسیله همسرم به تحریک جنسی برسم.

22. 
من احساس میکنم که همسرم را به لحاظ جنسی خشنود و راضی میکنم

23. 
همسر من به نیازها و تمایلات جنسی من بسیار حساس است.

24. 
همسر من مرا از نظر جنسی ارضا نمیکند.

25. 
احساس میکنم که زندگی جنسی من خسته کننده است.