به تست اضطراب سلامت خودتان خوش‌آمدید

خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
لطفأ چهار جمله هر سؤال را با دقت بخوانید و هر کدام از آنها را که احساسات شما را در شش ماه گذشته بهتر توصیف می کند، انتخاب کنید

2. 
2

3. 
3

4. 
4

5. 
5

6. 
6

7. 
7

8. 
8

9. 
9

10. 
10

11. 
11

12. 
12

13. 
13

14. 
14 لطفأ به سؤالهای زیر با این فرض پاسخ دهید که اگر شما به یک بیماری وخیم مانند سرطان و بیماری قلبی که از آن می ترسید دچار شوید چه وضعیتی ممکن است پیش بیاید؛ مطمئنأ به طور قطعی نمی دانید چه اتفاقی برایتان می افتد، پس با توجه به شناختی که از خود و بیماری دارید بهترین حدس را بزنید.

15. 
15 - لطفأ به سؤالهای زیر با این فرض پاسخ دهید که اگر شما به یک بیماری وخیم مانند سرطان و بیماری قلبی که از آن می ترسید دچار شوید چه وضعیتی ممکن است پیش بیاید؛ مطمئنأ به طور قطعی نمی دانید چه اتفاقی برایتان می افتد، پس با توجه به شناختی که از خود و بیماری دارید بهترین حدس را بزنید.

16. 
16 -لطفأ به سؤالهای زیر با این فرض پاسخ دهید که اگر شما به یک بیماری وخیم مانند سرطان و بیماری قلبی که از آن می ترسید دچار شوید چه وضعیتی ممکن است پیش بیاید؛ مطمئنأ به طور قطعی نمی دانید چه اتفاقی برایتان می افتد، پس با توجه به شناختی که از خود و بیماری دارید بهترین حدس را بزنید.

17. 
17-لطفأ به سؤالهای زیر با این فرض پاسخ دهید که اگر شما به یک بیماری وخیم مانند سرطان و بیماری قلبی که از آن می ترسید دچار شوید چه وضعیتی ممکن است پیش بیاید؛ مطمئنأ به طور قطعی نمی دانید چه اتفاقی برایتان می افتد، پس با توجه به شناختی که از خود و بیماری دارید بهترین حدس را بزنید.

18. 
18-لطفأ به سؤالهای زیر با این فرض پاسخ دهید که اگر شما به یک بیماری وخیم مانند سرطان و بیماری قلبی که از آن می ترسید دچار شوید چه وضعیتی ممکن است پیش بیاید؛ مطمئنأ به طور قطعی نمی دانید چه اتفاقی برایتان می افتد، پس با توجه به شناختی که از خود و بیماری دارید بهترین حدس را بزنید.