خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
احساس می کنم قلبم به شدت می تپد.

2. 
احساس تاسف می کنم.

3. 
چنان احساس تنش می کنم که معده ام به هم خورده است.

4. 
از این مساله نگرانم که بایستی بیش از این برای امتحان می خواندم.

5. 
احساسی ناراحت و آزار دهنده دارم.

6. 
احساس می کنم که دیگران از من نا امید خواهند شد

7. 
عصبی هستم.

8. 
احساس می کنم ممکن است نتوانم در حد توانم از عهده این امتحان بر آیم.

9. 
احساس وحشت می کنم.

10. 
در مورد موفقیتم در این امتحان چندان احساس اعتماد نمی کنم.