تحصیلات

تحصیلات

مقطعدانشگاهرشتهافتخاراتعنوان پایان نامه
دکتریعلامه طباطباییروانشناسیرتبه ۱ آزمون دکتری

دانشجوی ممتاز دوره دکتری

بررسی مقایسه ای اثر بخشی درمان شناختی رفتاری اینترتنی آنلاین، اینترنتی آفلاین و درمان شناختی رفتاری گروهی بر میزان افسردگی دانشجویان

 

کارشناسی ارشدعلامه طباطباییروانشناسی بالینیرتبه ۸ کنکور ارشد

دانشجوی استعداد درخشان

بررسی اثر بخشی هیپنوتیزم درمانی بر علایم اختلال هراس اجتماعی (اولین تحقیق هیپنوتیزم بالینی در ایران)
کارشناسی

 

صنعتی اصفهانالکترونیکرتبه دو رقمی کنکور سراسری رشته ریاضیهوش مصنوعی