خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
در دو هفته گذشته فکرهای مربوط به آن اتفاق را زیاد در ذهنم مرور کردم.

2. 
در دو هفته گذشته فکرهای مربوط به احساسات نگران کننده ناشی از آن مشکل را زیاد در ذهنم مرور کردم.

3. 
در دو هفته گذشته بسیاری از فکرهایم درباره راه هایی بوده است که به کمک آنها می توانسته ام آن مشکل را کاهش دهم.

4. 
در دو هفته گذشته بسیاری از فکرهایم درباره روش های برخورد با آن مشکل بوده است.

5. 
در دو هفته گذشته بسیاری از فکرهایم مربوط به متوقف کردن خلق افسرده ام بوده است.

6. 
در دو هفته گذشته بسیاری از فکرهایم مربوط به احساس ناامیدیم برای حل مشکل بوده است.

7. 
در دو هفته گذشته بسیاری از فکرهایم مربوط به نگرانی من درباره آن مشکل بوده است.

8. 
در دو هفته گذشته بسیاری از فکرهایم مربوط به اضطراب ها و دلشوره های مربوط به آن مشکل بوده است.

9. 
در دو هفته گذشته بسیاری از فکرهایم مربوط به راه حل هایی بوده است که می توانستم برای حل آن مشکل به کار ببرم.

10. 
در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به احساس ناتوانیم در برخورد با آن مشکل بوده است.

11. 
در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به چیزهایی است که در برخورد آسانتر در برابر با آن مشکل می توانستم به کار ببرم.

12. 
در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به احساسات منفی ناشی از آن مشکل که موجب ناراحتیم می شود بوده است.

13. 
در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به احساس رنجش درباره آن مشکل بوده است.

14. 
در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به احساس ترس ناشی از آن مشکل بوده است

15. 
در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به آن چه کارهایی کردم که این مشکل پیش آمد، بوده است.

16. 
در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به آن که دیگران چه کارهایی کردند که این مشکل پیش آمد، بوده است.

17. 
در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به عمل فلسفی ناشی از آن حادثه بوده است. (مانند: چه دلیلی وجود دارد که در بین مردم این همه مشکل برای من پیش آمده است.)

18. 
در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به این سوال بوده است چرا این مشکل رخ داده است.

19. 
در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به معنا کردن این مشکل بوده است.

20. 
در دو هفته گذشته بسیاری از انگرانی هایم از این بوده که برخی افکارم درباره آن مشکل تبدیل به واقعیت شود.

21. 
در دو هفته گذشته میزان زیادی از انرژی من صرف پیدا کردن علت یا علل آن مشکل بوده است.

22. 
در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به آینده مبهم و تیره بوده است.

23. 
در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به آینده مبهم و تیره بوده است.

24. 
در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به پیدا کردن معنا در زندگی شده است.

25. 
در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به بی عدالتی های زندگی شده است.

26. 
در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به مردن و مرگ بوده است.

27. 
در دو هفته گذشته بسیاری از افکارم مربوط به کارهایی که باید انجام می داده ام و نداده ام، بوده است.

28. 
در دو هفته گذشته بسیار یاز افکارم مربوط به غم و اندوه بی پایاینم بوده است.

29. 
در دو هفته گذشته این فکر که "من بازنده ام" زیاد به ذهنم آمده است.

30. 
در دو هفته گذشته این فکر که من دوست نداشتنی هستم زیاد به ذهنم امده است.

31. 
در دو هفته گذشته افکاری که یادآور شکست ها، حقارت ها و بدبختی هایم بوده زیاد به ذهنم امده است.

32. 
در دو هفته گذشته این فکر که " خلقم گرفته است" زیاد به ذهنم امده است.

33. 
در دو هفته گذشته این فکر که من هیچ کاری نمی توانم انجام دهم زیاد به ذهنم امده است.

34. 
در دو هفته گذشته این فکر که " چرا نمی توانم نسبت به مشکلاتم واکنش نشان بدهم " زیاد به ذهنم امده است.

35. 
در دو هفته گذشته این فکر که " چرا برخی افراد این قدر راحتند و همه چیز دارند ولی من نه " زیاد به ذهنم امده است.

36. 
در دو هفته گذشته این فکر که " چطور افراد می توانند شاد باشند ولی من نمی توانم " زیاد به ذهنم امده است.

37. 
در دو هفته گذشته این فکر که " چرا مردم به فکر منافع خویشند " زیاد به ذهنم امده است.

38. 
در دو هفته گذشته این فکر که " خلق غمگینم مانع می شود تا از زندگی لذت ببرم" زیاد به ذهنم امده است.

39. 
در دو هفته گذشته این فکر که " خلق غمگینم انرژیم را کم کرده" زیاد به ذهنم امده است.