Welcome to your تست وابستگی به موبایل

1. 
زمانی که نمی توانم از تلفن استفاده کنم. خشمگین می شوم

2. 
وقتی که تلفن ندارم. بیقرار و ناراحت می شوم

3. 
زمانی که تلفن ندارم. از اینکه قادر به دریافت یک پیام نیستم احساس آشفتگی می کنم.

4. 
زمانی که شارژر باتری گوشی کم شده، عصبی می شوم

5. 
دیگران از اینکه من از تلفن همراه خود زیاد استفاده می کنم شکایت می کنند

6. 
تلاش کرده ام که استفاده کردن از گوشی را متوقف کنم ولی موفق نشده ام

7. 
به خود گفته ام که فقط چند دقیقه کوتاه به هنگام استفاده از گوشی (صحبت کردن فرستادن یا دریافت پیام. بازی کردن، تماشای TV)

8. 
به خاطر استفاده از تلفن نمی توانم تکالیفم را انجام دهم یا مطالعه کنم

9. 
پول زیادی برای خرید گوشی و تجهیز کردن آن استفاده می کنم

10. 
در سرم. چشمهایم، شست و دستانم به خاطر استفاده از گوشی احساس درد می کنم.

11. 
نگران شارژ گوشی ام هستم

12. 
به خاطر فرستادن یا دریافت پیام یا بازی کردن با گوشی ام نمی توانم روی آموزشها تمرکز کنم

13. 
به خاطر استفاده از گوشی با والدینم و يا معلمانمان دچار کشمکش هست

14. 
هیچ گاه در سراسر روز گوشی ام را خاموش نمی کنم

15. 
همیشه تلفن خود را همراه دارم

16. 
فورا به تلفن هایم پاسخ می دهم و جواب پیام ها را ارسال می نمایم

17. 
مكررا Miss call ها و صندوق دریافت پیام های خود را چک می کنم

18. 
از تلفن خود هر زمانی که می توانم استفاده می کنم

19. 
از تلفن همراه حتی هنگام خوردن یا صحبت کردن با دیگران نیز استفاده می کنم

20. 
احساسی مثل اینکه من در حال تکان خوردن یا زنگ زدن هست را دارم بدون اینکه چنین حالتی واقعا وجود داشته باشد.