همکاری با رسانه ها

همکاری با صداو سیما

 • کارشناس برنامه روانشناسی سیمای خانواده، شبکه اول
 • کارشناس برنامه قطب نما، شبکه اول
 • کارشناس برنامه نشانی، شبکه اول
 • کارشناس برنامه صبح با خبر، شبکه ۶،
 • کارشناس برنامه زاویه، شبکه سوم
 • کارشناس برنامه ۴۵ دقیقه، رادیو گفتگو،
 • کارشناس برنامه پیدا و پنهان، رادیو گفتگو،
 • کارشناس برنامه یک خانه یک دنیا حرف، رادیو خانواده
 • کارشناس تحلیل خبر، شبکه خبر
 • کارشناس برنامه به خانه برمی گردیم، شبکه ۵
 • کارشناس روانشناسی برنامه شب آفتابی شبکه ۳

همکاری با مطبوعات

 • چاپ مقالات در حوزه های مختلف روانشناسی در مجله همشهری تندرستی
 • چاپ مقالات در حوزه های مختلف روانشناسی در مجله زندگی ایده آل
 • چاپ مقالات روانشناسی در روزنامه شرق
 • چاپ مقالات روانشناسی در روزنامه همشهری
 • چاپ مقالات مختلف در مجله آینده روشن