تست افسردگی

تست افسردگی بک شامل ۲۱ سوال است و هر سوال چهار گزینه دارد. ابتدا چهار گزینه هر سوال را بخوانید و هر گزینه ای که احساس شما را در هفته گذشته بهتر بیان می کند، انتخاب کنید. برای هر سوال فقط یک گزینه را انتخاب نمایید. در پایان هم دکمه submit را بزنید.