تست اضطراب

فهرستى از علائم معمول اضطراب در ادامه ذکر شده است. لطفاً هر مورد را بدقت بخوانید سپس با انتخاب هر یک از علائم، مشخص کنید که هر یک از این علائم در طول هفته گذشته و امروز چه مقدار شما را ناراحت کرده‌اند و پس از تکمیل فرم دکمه submit را بزنید.