Welcome to your تست عزت نفس کودکان پیش دبستانی

1. 
در مورد خودش احساس شایستگی می کند؟

2. 
به خودش اطمینان دارد؟

3. 
در زندگی احساس ناراحتی می کند؟

4. 
تسلیم خواسته های نا حق کودکان دیگر می شود؟

5. 
احساس می کند کودکان دیگر بهتر از او فعالیت ها را انجام می دهند؟

6. 
هنگام رویارویی با افراد غریبه، نگران می شود؟

7. 
فکر می کند کودکان دیگر او را دوست دارند؟

8. 
در فعالیت های گروهی شرکت می کند؟

9. 
فکر می کند دیگران به او توجه نمی کنند؟

10. 
در انجام امور محوله موفق است؟

11. 
به خودش به عنوان یک عضو گروه افتخار می کند؟

12. 
به عملکرد تحصیلی خود افتخار می کند؟

13. 
به توانایی خود در یادگیری اطمینان دارد؟

14. 
خود را عضو ارزشمندی از خانواده اش می داند؟

15. 
به خانواده ی خود افتخار می کند؟

16. 
احساس می کند، خانواده اش برایش احترام قائل اند؟

17. 
فکر می کند اوقات خوشی را با والدینش دارد؟

18. 
از وضعیت جسمانی اش رضایت دارد؟

19. 
احساس می کند زیباست؟

20. 
احساس می کند کودکان دیگر از او زیباترند؟