Welcome to your تست رضایت از تن انگاره

Name
Email
1. 
از بدنم آنطوری که هست راضی ام

2. 
من فکر می کنم بدنم دقیقا همانطوری است که همیشه آرزویش را داشتم

3. 
قسمتی از بدنم را می پوشانم چون آن قسمت مطلوب نیست

4. 
از وزنم راضی ا م

5. 
از نگاره کردن به قسمتهایی از بدنم که برایم خوشایند نیست اجتناب می کنم .

6. 
من به قسمتهایی از بدنم که برایم خوشایند نیست دست نمی زنم

7. 
آرزو داشتم تا فردی با ظاهر فیزیکی دیگری بودم

8. 
تیپم و نگاه کردن به صورتم را دوست دارم

9. 
چیزهایی در ظاهر فیزیکی ام وجود دارد که از انها متنفرم

10. 
من متوجه تغییرات منفی ای در ارتباطاتم با دیگران به خاطر ظاهر فیزیکی ام شده ام

11. 
اهمیتی ندارد که چه لباسی بپوشم یا چه آرایشی بکنم چرا که ظاهر فیزیکی ام را نمی پسندم

12. 
تغییرات ظاهری منفی بدنم را از دیگران پنهان می کنم

13. 
فکر می کنم بدنم بی ارزش است

14. 
به شدت نگران اظهارنظر دیگران در رابطه با ظاهر فیزی ام هستم

15. 
به شدت نگران تغییرات ظاهری بدنم هستم

16. 
تغییرات ظاهری بدنم را نمی پذیرم

17. 
از اینکه بدنم آنطوری که می خواستم نیست ناراحتم

18. 
از روند تغییرات ظاهری بدنم نا امیدم

19. 
احساس می کنم نمی توانم با تغییرات ظاهری بدنم سازگار شوم

20. 
از ظاهر فیزیکی که دارم ناراضی ام

21. 
از برخی از قسمت های بدنم ناراضی ام

22. 
از اینکه بخاطر تغییرات ظاهری بدنم توسط دیگران طرد شوم می ترسم .