خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
تا حدودی درباره رابطه ای که با خدا دارم نگرانم.

2. 
هرگاه اثری از لطف خدا در زندگی ام نمی بینم، نگران و عصبانی می شوم.

3. 
از اینکه می بینم خدا به دیگران بیش از من لطف دارد، حسادت می کنم.

4. 
گاهی اوقات احساس میکنم که خدا دیگران را بیش از من دوست دارد.

5. 
از اینکه می بینم دیگران رابطه ای بسیار نزدیک با خدا دارند، حسادت می کنم.

6. 
از اینکه می بینم هنگامی که به خدا نیاز دارم، او هیچ کمکی به من نمی کند. عصبانی می شوم.

7. 
از اینکه نمی توانم مانند دیگران حضور خدا را در کنارم حس می کنم، حسادت می کنم.

8. 
از اینکه می بینم خدا به یاری دیگران می شتابد و مرا فراموش کرده است، احساس نگرانی و بی پناهی می کنم.

9. 
به نظرم گریه کردن به هنگام راز و نیاز با خدا عادی نیست.

10. 
از اینکه با خدا ارتباط داشته باشم احساس ناراحتی نمی کنم.

11. 
وقتی که اشتباهی مرتکب می شوم، از این می ترسم که خدا مرا نبخشد.

12. 
از خدا می خواهم که این قوت قلب را به من بده که مرا دوست دارد.

13. 
از اینکه اجازه دهم خدا تمام جنبه های زندگی ام را تحت کنترل خودش داشته باشد احساس ناراحتی می کنم.

14. 
ترجیح می دهم تا به خدا توکل و اتکای زیادی نداشته باشم.

15. 
اغلب نگران این هستم که خدا تا چه حد از من راضی است.

16. 
معتقدم که انسان ها نباید به خاطر کارهایی که خودشان می توانند انجام دهند به خدا توکل داشته باشند.

17. 
نگران خراب شدن رابطه ای هستم که با خدا دارم.

18. 
فکر می کنم خدا می تواند بهترین تصمیم ها را برایم بگیرد.

19. 
برای هر کاری که در زندگی ام انجام می دهم، به خداتوکل می کنم.

20. 
ارتباط بسیار صمیمانه و عاطفی با خدا دارم.

21. 
اگر شکست هم بخورم هرگز رضایت خدا از خودم را زیر سوال نمی برم.

22. 
عبادتم عاری از لطافت و تنها یک نوع رابطه خاص با خدا است.

23. 
در طی روز مشکلاتم را با خدا در میان می گذارم.

24. 
راز و نیاز و عباداتی عاطفی با خدا دارم.