خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
در روابط هیجانی احساس آرامش دارم.

2. 
از روابط عمیق (نزدیک) اجتناب می¬کنم.

3. 
به دیگران اعتماد می کنم و وقتی به من اعتماد می کنند خوشحال می شوم.

4. 
قرار گرفتن در رابطه عمیق با دیگران برایم کار آسانی است.

5. 
در روابط صمیمی احساس راحتی دارم.

6. 
فکر می کنم این که مردم به یکدیگر تکیه می کنند مهم است.

7. 
اعتماد دارم که دیگران وقتی به آن ها احتیاج دارم کنارم هستند.

8. 
وقتی رابطه ام با دیگران صمیمی می شود احساس راحتی نمی کنم.

9. 
می خواهم با دیگران راحت باشم اما احساس می کنم نمی توانم به دیگران اعتماد کنم.

10. 
می خواهم با دیگران رابطه نزدیک داشته باشم اما اعتماد کردن به آنها کاملاً سخت است.

11. 
می ترسم که وقتی وارد رابطه صمیمی با کسی می شوم امید هایم ناامید شوند.

12. 
از وارد شدن به رابطه صمیمی دلهره دارم زیرا از آسیب دیدن می ترسم.

13. 
اغلب وقتی مردم دوستم دارند تعجب می کنم.

14. 
احساس می کنم که معمولاً من دیگران را بیشتر دوست دارم تا دیگران مرا.

15. 
من اغلب می ترسم که دیگران مرا دوست ندارند.

16. 
از تنها شدن می ترسم.

17. 
از این که دیگران دوستم دارند یا نه نگران نمی شوم.

18. 
دانستن این که دیگران دوستم دارند مهم است.

19. 
معمولاً دیگران برایم جالب ترند تا خودم.

20. 
بدون داشتن روابط نزدیک با دیگران احساس راحتی می کنم.

21. 
مستقل بودن برایم مهم است.

22. 
ترجیح می دهم دیگران از من مستقل باشند من هم از آن ها مستقل باشم.

23. 
من دوست دارم خود بسنده باشم.

24. 
از تنها بودن نمی ترسم، خیلی به دیگران احتیاج ندارم.