1. 
هرگز هنگامی که احساس میکنید فردی شدیدا نسبت به شما ناعادلانه رفتار می کند آیا او را متوجه رفتارش می کنید؟

2. 
آیا دارای روحیه انتقادی در برابرعقاید یا نظرات و رفتارهای دیگران هستید؟

3. 
هنگامی که فردی در یک صف جای شما را می گیرد، به او اعتراض می کنید؟

4. 
آیا از ترس دستپاچه شدن، سعی می کنید از افراد یا موقعیت ها اجتناب کنید؟

5. 
آیا به قضاوت های خود اعتماد دارید؟

6. 
آیا تمایل به شرکت در بحث و مناظره دارید؟

7. 
اگر فردی پول، کتاب، لباس یا چیز دیگری را قرض کرده و از موقع پس دادن آن گذشته باشد آیا به او تذکر می دهید؟

8. 
آیا معمولا آنچه احساس می کنید را بر زبان می آورید؟

9. 
اگر فردی در سینما یا یک محل سخنرانی یا جای دیگر مرتب به صندلی شما لگد بزند، آیا از او خواهش می کنید که این کار را نکند؟

10. 
اگر در یک رستوران کیفیت غذای شما خوب نباشد، از رستوران میخواهید که آن را عوض کند؟

11. 
اگر بفهمید چیزی راکه خریده اید خراب است آیا آن را پس می دهید؟

12. 
آیا قادر هستید آشکارا محبت و علاقه خود را نشان دهید؟

13. 
آیا قادر هستید از دوستان خود در صورت لزوم کمک های جزئی بگیرید؟

14. 
آیا قادر هستید تقاضاهای دوستی راکه مایل با انجام آن نیستید، ردکنید؟

15. 
هنگامی که فرد غریبه ای را ملاقات می کنید، آیا در معرفی خود و شروع به صحبت کردن با او پیشقدم می شوید؟

16. 
هنگامی که فروشنده ای اصرار می کند تا به شما چیزی را که نیاز ندارید بفروشد آیا برای شما سخت است؟ که بگوید « خیر نمی خواهم»

17. 
هنگامی که دیگران کاری انجام میدهند که مورد رضایت و خشنودی شماست آیا از آنان تعریف و تمجید می کنید؟

18. 
آیا می توانید در حضور دیگران از چیزهایی که دوست دارید صحبت کنید؟

19. 
اگر قرار باشد با افرادی که دارای اسم و رسمی هستند ارتباط برقرار کنید، آیا اینکار را می کنید؟

20. 
اگر فردی ناعادلانه شما را مورد انتقاد قرار دهد، بدون اینکه با او زد و خورد داشته یا با عصبانیت و ناراحتی از او دور شوید، آیا می توانید به طور شفاهی و کلامی از خود دفاع کنید؟