پرسشنامه اضطراب بک (BAI) یک مقیاس ۲۱ ماده ای است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه ای را که نشان دهنده شدت اضطراب او است را انتخاب می کند، لطفا جملات زیر را بخوانید و مشخص کنید طی هفته گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده اید. چه میزانی برای شما مشکل ایجاد کرده است . برای هر مورد تنها یکی از گزینه های مقیاس زیر را انتخاب کنید و هیچ سوالی را بی پاسخ نگذارید.

1. 
کرخی و گزگز شدن(مورمور شدن)

2. 
احساس داغی در بدن

3. 
لرزش در پاها

4. 
ناتونی در آرامش

5. 
ترس از وقوع حادثه بد

6. 
سرگیجه و منگی

7. 
تپش قلب و نفس نفس زدن

8. 
حالت متغیر و بی ثباتی (گیجی)

9. 
وحشت زده

10. 
عصبی

11. 
احساس خفگی

12. 
لرزش دست

13. 
لرزش بدن

14. 
ترس از دست دادن کنترل

15. 
به سختی نفس کشیدن

16. 
ترس از مردن

17. 
ترسیدن

18. 
سوء هاضمه و ناراحتی در شکم

19. 
غش کردن و از حال رفتن

20. 
سرخ شدن صورت

21. 
عرق کردن (نه در اثر گرما)