خواهشمند است هر یک از جملات زیر را به دقت بخوانید گزینه درست را  علامت بزنید. بصورتیکه هر جمله تا چه  اندازه در مورد شما صدق می کند . توجه داشته باشید که جمله درست وغلطی وجود ندارد . وقت زیادی روی هر جمله صرف نکنید.

1. 
1- آیا اگر کسی به شما بدي کند، سعی خواهید کرد تلافی کنید؟

2. 
2- آیا اگر امکان داشته باشد، دوست دارید در مراسم اعدام شرکت کنید؟

3. 
3- وقتی، کسی به شما اهانت می کند، سعی می کنید موضوع را نادیده بگیرید؟

4. 
4- آیا تا به حال این احساس به شما دست داده است که بخواهید کسی را بکشید؟

5. 
5- آیا از سخنان برخی سیاستمداران عصبانی می شوید؟

6. 
6- آیا دوست دارید مسابقات کشتی و بوکس را در تلویزیون تماشا کنید؟

7. 
7- آیا از دست مردم آنقدر عصبانی می شوید که سر آنها داد بزنید و ناسزا بگوئید؟

8. 
8- آیا کسانی را که به شما بدي می کنند، به سرعت می بخشید؟

9. 
9- آیا در کودکی، از جنگ و دعوا گریزان بودید؟

10. 
10- آیا فکر می کنید که افراد خوشبین، اغلب آدمهاي ترسویی هستند؟

11. 
11- آیا اغلب، ناآگاهانه یا آگانه، دندان هاي خود را به هم فشار می دهید؟

12. 
12- آیا معتقد هستید که کمتر از دیگران عصبانی می شوید؟

13. 
13- آیا دوست دارید به هنگام بازي، دیگران را اذیت کنید؟

14. 
14- آیا وقتی چیزي خراب می شود، اغلب دیگران را مقصر می دانید؟

15. 
15- آیا اغلب می توانید از ابراز ناراحتی خودداري کنید؟

16. 
16- اگر کسی شما را اذیت کند، معمولا احساسی را که به او دارید بیان می کنید؟

17. 
17- آیا ترجیح می دهید به دیگران بگویید که با عقایدشان موافق هستید تا مجبور نباشید بحث کنید؟

18. 
18- آیا وقتی خشمگین هستید، حرکات فیزیکی نشان می دهید، مثلا کوبیدن پا به زمین یا لگد زدن به در و دیوار؟

19. 
19- آیا می توانید در مقابل افراد حتی نادان خونسردي خود را حفظ کنید؟

20. 
20- آیا در مورد دیگران، معمولا حرف هاي نیش دار و طعنه آمیز می زنید؟

21. 
21- آیا گاهی احساس می کنید که دوست دارید با کسی دعوا کنید؟

22. 
22- آیا دوست دارید، به عنوان یک بازي مورد علاقه، تیراندازي کنید؟

23. 
23- آیا فردي خوش اخلاق به حساب می آیید؟

24. 
24- اگر سارقی قسمتی از اموال شما را بدزدد، در اینکه با او تند برخورد کنید تردید خواهید کرد؟

25. 
25- آیا اگر با کسی برخورد کنید که خودخواه و سلطه گر است، سعی خواهید کرد او را سر جایش بنشانید؟

26. 
26- آیا از صحنه هاي گاوبازي اسپانیایی یا گلادیاتور لذت می برید؟

27. 
27- به طور کلی، آیا از شرایط اجتماعی موجود راضی هستید؟

28. 
28- آیا معمولا از دست دیگران به شدت عصبانی می شوید، هر چند سعی می کنید نگذارید انها متوجه شوند؟

29. 
29- آیا دوست دارید که بحث ها تند و کوبنده باشد و هیچ نوع گذشتی در کار نباشد؟

30. 
30- آیا گاهی آنقدر عصبانی می شوید که ظرف ها و اسباب هاي خانه را به اطراف پرتاب می کنید؟