Name
Email
1. 
اغلب برایم مبهم است چه احساسی دارم

2. 
برای من مشکل است واژههای مناسبی برای احساساتم پیدا کنم

3. 
در بدنم حسها و حالت هایی بوجود می آید که حتی پژشکان هم آ نها را درک نمی کنند

4. 
میتوانم احساساتم را به راحتی توصیف کنم

5. 
ترجیح میدهم به جای اینکه مشکلات را صرفاٌ توصیف کنم، آنها را تحلیل نمایم

6. 
وقتی ناراحتم نمیدانم آیا غمگینم، وحشت زدهام و یا عصبانیم

7. 
اغلب حالتها و حسهایی که در جسمم بوجود میآید برایم مبهم و یک معماست

8. 
ترجیح میدهم به جای درک اینکه چرا امری رخ میدهد صرفاٌ بگذارم که اتفاق بیفتد.

9. 
احساساتی دارم که نمیتوانم آنها را به خوبی شناسایی کنم

10. 
تماس داشتن با هیجانات امری ضروری است

11. 
برایم مشکل است احساسم در مورد دیگران را توصیف کنم

12. 
دیگران از من میخواهند که احساساتم را بیشتر توضیح دهم

13. 
نمیدانم در درونم چه می گذرد .

14. 
اغلب نمیدانم چرا عصبانی هستم .

15. 
ترجیح میدهم با دیگران درباره برنامه روزانه شان صحبت کنم تا احساساتشان .

16. 
ترجیح میدهم برنامههای تفریحی تماشا کنم تا نمایش هایی که به عمق شخصیت انسانها میپردازد.

17. 
برایم مشکل است احساسات عمیقم را حتی با یک دوست نزدیک در میان گذارم.

18. 
میتوانم به یک نفر حتی در لحظاتی که سکوت حکمفرماست احساس نزدیکی کنم .

19. 
برای حل مشکلات شخصی ام بررسی احساساتم را مفید می دانم.

20. 
نگاه به معنای پنهان فیلمها و یا نمایشنامه ها مانع لذت بردن از تماشای آنها میشود .