به تست آزمایشی ۲ خودتان خوش‌آمدید

۱۶+۱۷

۲۸-۱۳

۶+۱۲

۱۸+۱۲

۵۰+۵۰

۶*۳

۹*۹

۶*۶

۶*۱۲