به تست آزمایشی 2 خودتان خوش‌آمدید

16+17

28-13

6+12

18+12

50+50

6*3

9*9

6*6

6*12